Friday, March 28, 2008

Novel Minangkabau Sebelum Perang: Kedudukan dan Peranan Lelaki

NOVEL-NOVEL MINANGKABAU SEBELUM PERANG;
KEDUDUKAN DAN PERANAN LELAKI DALAM SISTEM MATRILINEAL
SARJI BIN KASIM

USUL PENYELIDIKAN YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAHFAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI


2007


NOVEL-NOVEL MINANGKABAU SEBELUM PERANG;
KEDUDUKAN DAN PERANAN LELAKI DALAM SISTEM MATRILINEAL

1.0 Pendahuluan 03
2.0 Persoalan Kajian 05
3.0 Tujuan Kajian 10
4.0 Kepentingan Kajian 11
5.0 Pendekatan Kajian 13
6.0 Kajian Lepas 19
7.0 Metodologi Kajian 24
8.0 Hipotesis 32
8.0 Kaedah Kajian 33
9.0 Organisasi Kajian 35

NOVEL-NOVEL MINANGKABAU SEBELUM PERANG;
KEDUDUKAN DAN PERANAN LELAKI DALAM SISTEM MATRILINEAL

1.0 Pendahuluan

Pada tahun 1920 – 1941 golongan lelaki Minangkabau telah dapat menempatkan dirinya dalam kedudukan yang tinggi dalam pelbagai bidang misalnya sebagai ulamak, negarawan, wartawan, seniman, dan sebagainya. Lelaki Minang yang telah mencipta nama dalam bidang masing-masing termasuklah termasuklah Bung Hatta, Muhammad Natsir, Hamka, dan sebagainya[1]. Keunikan istimewa yang ada pada lelaki Minangkabau pada masa itu ialah mereka bukan sahaja profesional dalam bidang yang diceburi bahkan mereka juga turut terlibat dalam bidang lain. Mengambil beberapa nama misalnya Mohammad Yamin, Roestam Effendi dan Asrul Sani bukan sahaja terkenal sebagai negarawan tetapi juga sebagai sasterawan. Dalam bidang penulisan, Mohammad Yamin dan Roestam Effendi misalnya terkenal sebagai seorang penyair manakala Asrul Sani terkenal sebagai pelopor dalam bidang penulisan cerpen. .[2]
Pada tahun 1920 – 1941 pengarang Minangkabau lebih terserlah memberikan sumbangan yang besar dalam bidang penulisan novel dan menghasilkan pengarang paling ramai di Indonesia pada waktu itu. Pengarang novel Minangkabau yang terpenting dalam dalam tahun 1920an ialah Marah Rusli, Abdul Muis, Nur Sutan Iskandar, Swan Pen, Tulis Sutan Sati, dan A. St. Pamuntjak. Pengarang penting dalam tahun 1930an ialah Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Habib St. Maharadja, M. Enri dan Ardi b Soma. Hampir kesemua pengarang-pengarang ini terdiri daripada golongan lelaki. Mereka ini boleh dianggap sebagai perintis perkembangan penulisan novel di Indonesia.
Di sebalik itu, realiti masyarakat Minang juga masyarakat yang didominasi oleh prinsip matrilineal yang memberi kedudukan yang lebih istimewa kepada wanita. Kedudukan lelaki di Minangkabau sangat unik berbanding dengan lelaki yang mengamalkan sistem patrilineal. Salah satu keunikan tersebut ialah golongan lelaki tidak mempunyai hak warisan atas pusaka dan golongan yang berhak menerimanya ialah golongan perempuan. Golongan lelaki juga tidak menurunkan keturunan kepada anaknya sendiri melainkan kepada anak saudaranya yang perempuan atau kemenakan. Ini bermakna seorang ayah berada di luar keluarga anak dan isterinya. Seorang suami dalam keluarga Minangkabau dianggap keluarga lain dari keluarga isteri dan anaknya. Hal inilah yang menyebabkan seorang laki-laki setelah berkahwin dia tinggal di rumah isterinya (Kato 1989 ; 54)
Menurut Umar Yunus (1975 ; 243) sifat kekeluargaan inilah yang biasanya dianggap sebagai salah satu unsur yang mewujudkan identiti kepada kebudayaan Minangkabau, terutama yang dipopularkan melalaui novel-novel sebelum perang. Pada masa itu, ramai penulis yang berasal dari Minangkabau menggunakan tema kehidupan masyarakat dengan sistem matrilineal di dalam hasil-hasil karya mereka. Bertolak daripada latar belakang tersebut, wajar sekali diteliti secara cermat kedudukan dan peranan sebenar lelaki dalam sistem matrilineal.

1.2 Persoalan Kajian

Dalam semua lapisan masyarakat, lelaki mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing. Kedudukan dan peranan tersebut dapat dilihat berdasarkan peranannya sebagai ketua keluarga, menurunkan keturunan, pendidik, penjana ekonomi keluarga, penasihat, pemimpin masyarakat, pengawal keselamatan dan kesihatan keluarga. Peranan ini juga dapat dilihat dalam masyarakat yang mengamalkan sistem matrilineal iaitu masyarakat Minangkabau. Gambaran ini cuba diteliti berdasarkan novel yang ditulis oleh pengarang Minangkabau.
Bersesuaian dengan tajuk tesis, “Novel-novel Minangkabau Sebelum Perang; Kedudukan dan Peranan dalam Sistem Matrilineal”, maka persoalan yang akan dikupas dalam kajian ini ialah berkaitan dengan kedudukan dan peranan lelaki Minangkabau. Kajian ini mahu menjelaskan bagaimana kedudukan dan peranan lelaki dalam masyarakat yang mengamalkan sistem matrilineal sebagaimana yang dipaparkan dalam novel-novel pengarang Minangkabau sebelum Perang Dunia Kedua. Tegasnya, dalam kajian ini informasi yang berkaitan dengan kedudukan dan peranan lelaki Minangkabau akan dikaji sebagaimana yang terdapat dalam novel.
Dalam sistem adat yang berlandaskan sistem matrilineal wanita sering ditonjolkan memainkan peranan penting dalam kehidupan masyaraakat Minangkabau. Sebaliknya, golongan lelaki dalam pandangan umum masyarakat dianggap tidak penting. Gambaran tersebut juga terdapat dalam novel-novel Minangkabau sebelum perang. Kajian ini mahu menjelaskan bahawa lelaki tetap penting dalam masyarakat yang mengamalkan sistem Matrilineal. Kedudukan dan peranan ini dapat dilihat melalui novel-novel yang dihasilkan oleh pengarang..
Pengarang lazimnya mempunyai pemikiran, gagasan dan pandangan yang lebih tajam dalam memaparkan realiti masyarakat. Dengan meneliti novel-novel yang dihasilkan oleh pengarang Minangkabau, maka kedudukan dan peranan lelaki dalam masyarakat Minangkabau akan dapat dikaji. Novel merupakan salah satu bentuk karya yang terjadi dalam konteks sosial dan merupakan sebahagian dari hasil kebudayaan. Apa yang dipaparkan di dalam novel memang tidak pernah terjadi sebab ia hanyalah khayalan penulis , tetapi hal tersebut dapat pula ada atau benar-benar terjadi
Hal ini disebabkan novel memaparkan situasi sosial yang ada. Seterusnya, dapat menentukan kemungkinan dinyatakan nilai-nilai estetika, tetapi tidak secara langsung menentukan nilai-nilai itu sendiri (Wellek & Warren, 1990; 127). Nilai-nilai estetika di dalam penciptan sastera sangat ditentukan oleh kode budaya, kode bahasa dan kode sastera. Dengan memahami kode-kode tersebut unsur-unsur estetika tersebut dapat ditentukan. Dengan demikian, setiap orang membaca cerita rekaan dimungkinkan bukan sahaja membaca cerita khayalan tetapi juga menunjukkan sisi kenyataan (Sumardjo & Seini K.M., 1997; 36). Berangkat dari spesifikasi, karekteristik dan muatannya, novel mampu mempunyai daya tarik tersendiri bagi pembaca. Keistimewaan ini menarik untuk dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini.
Pendeskripsian kedudukan dan peranan lelaki dalam masyarakat Minangkabau dapat dilihat berdasarkan kepada empat kategori iaitu peranannya dalam institusi keluarga, penjana ekonomi keluarga, sebagai agen perubahan pemikiran masyarakat dan peranan dalam kepimpimpinan. Dalam institusi keluarga, kedudukan dan peranan lelaki dapat dilihat berdasarkan kedudukannya sebagai ayah, mamak, suami, abang dan adik. Kedudukan ayah di rumah isterinya yang dianggap sebagai orang semenda juga akan dijelaskan dalam kajian ini. Dalam budaya Minangkabau mempunyai panggilan yang khusus berkaitan dengan kedudukan dan peranan orang semenda misalnya rang sumando lapaiah buruk, rang sumando langau hijau, rang sumando bapak paja dan rang sumando niniak mamak. Pembahasan tentang peranan watak lelaki tidak dapat dilakukan tanpa menyoroti watak perempuan. Perwatakan muncul atas dasar peranan yang difungsikan pengarang kepada watak tersebut. Pembicaraan peranan hanya dapat dilakukan jika dihubungkan dengan pasangan atau lawan peranan tersebut. Misalnya peranan sebagai ayah tidak akan menonjol jika tidak dikaitkan peranan anak sebagai lawannya atau dengan peranan ayah sebagai pasangannya. Oleh sebab itu, dalam membicarakan watak lelaki, watak perempuan juga tetap mempunyai hubungan.
Peranan utama lelaki ialah sebagai penjana ekonomi keluarga. Ciri-ciri lelaki Minangkabau menurut perspektif adat Minangkabau ialah mencari kekayaan untuk isteri dan kemenakannya sebagaimana yang sudah ditentukan dalam adat. Untuk mendapatkan kekayaan itu mereka terpaksa merantau sebab situasi di kampung tidak memungkinkan mereka memperoleh apa yang menjadi impian dalam kehidupan mereka. Sewaktu mereka hidup di rantau mereka terdedah dengan kehidupan baru disebabkan lingkungan dan pengalaman yang berbeza. Walaupun demikian, mereka mempunyai hubungan yang masih erat dengan kampung halamannya.
Dalam kajian ini, pengkaji akan menjelaskan bahawa lelaki berperanan sebagai agen perubahan masyarakat. Pada awal abad ke-20 ramai lelaki Minang telah mendapat pendidikan tinggi sama ada pendidikan Barat atau pun pendidikan agama. Berdasarkan pengalaman dan pendidikan yang diperolehinya mereka telah dapat menempatkan dirinya sebagai agen perubahan pemikiran masyarakat. Perubahan ini termasuklah berkaitan dengan kedudukan dan peranan perempuan Minangkabau yang belum mendapat tempat sewajarnya dalam kehidupan mereka misalnya dalam institusi keluarga dan juga di luar keluarga. Perempuan sering dimanipulasi oleh golongan lelaki demi kepentingan lelaki itu sendiri. Selain itu, pada masa yang sama ada juga golongan perempuan yang menganiaya sesama mereka dengan berbagai alasan yang tertentu. Pada waktu itu perempuan tidak dapat berbuat apa-apa bahkan mereka hanya menyerahkan kepada nasib. Hal ini disebabkan ruang gerak mereka sangat sempit dan terbatas (domestic domain) berbanding laki-laki yang mempunyai ruang gerak tanpa batas (wilayah publik/’public domain’). Berdasarkan pernyataan ini, kaum lelaki telah berusaha untuk mewujudkan “persamaan dan kesetaraan” antara laki-laki dan perempuan. Persoalan ini dapat dilihat dalam novel-novel kajian tentang adanya kesedaran lelaki yang bertindak sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Tindakan lelaki sebagai agen perubahan dapat dilihat terutama tentang kedudukan perempuan. Menurut analisis gender, ketidakadilan gender dapat diidentifikasikan melalui berbagai manifestasi misalnya marjinalisasi (proses kemiskinan ekonomi), subordinasi (anggapan perempuan tidak penting), pelabelan negatif (stereotype), kekerasan (violence) dan beban kerja ganda (dauble burden). Gambaran ini dapat dilihat berdasarkan perspektif pengarang melalui peranan dan tindakan yang dilakukan oleh watak lelaki.
Dalam bidang kepimpinan pula, dapat dilihat bagaimana golongan lelaki memainkan peranan masing-masing. Bentuk kepimpinan ini dapat dapat dilihat dalam aspek kepimpinan yang berteraskan kepimpinan tradisional di Minangkabau yang dikenali sebagai “Tungku Tiga Sajarangan, Tali Tigo Sapilin” iaitu ninik mamak pemangku adat, alim ulama dan cerdik pandai. Ninik mamak pemangku adat mempunyai peranan dalam permasalahan adat yang terjadi dalam masyarakat, alim ulama berperanan dalam dalam kepimpinan yang bersifat ugama manakala cerdik pandai (guru) yang berperanan dalam masyarakat . Golongan yang bergabung dalam kategori ‘cadiak pandai’ pada asasnya mempunyai kelebihan dari masyarakat umum terutama kemampuan intelektual mereka sendiri (Herman Sihoming 1983 ; 43) Susunan masyarakat Minangkabau berdasarkan ikatan kekeluargaan dengan suku sebagai kesatuan genealogis didasarkan pada garis keturunan ibu (perempuan). Namun, secara keseluruhan mereka disatukan oleh kesatuan geografis, politik dan pentadbiran yang terdiri dari gabungan luhak, laras, nagari dan suku. Masing-masing mempunyai organisasi pemerintahan sendiri. Pada tingkat suku yang menjadi pimpinan adalah ‘penghulu’ yang dibantu oleh ‘anak buah’ yang bererti orang suruhan. Mereka ini disebut sebagai orang ‘empat jenis, yang terdiri dari penghulu, imam-khatib, mantri dan dubalang (Mansyur 1970).
Penelitian ini dapat dikatakan merupakan penelitian yang mengarah pada kajian gender. Di sisi lain isu gender merupakan wacana yang aktual dan sering dibincang dan kajian ini merupakan salah satu alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan terutama hubungan gender dengan lelaki Minangkabau.
1.3 Tujuan Kajian

Kajian ini mempunyai beberapa tujuan, iaitu;
i) Suatu analisis dan interpretasi tentang kedudukan dan peranan lelaki Minangkabau dalam sistem matrilineal berdasarkan novel-novel Minangkabau sebelum perang.. Analisis dan interpretasi akan menghasilkan pemahaman kepada pembaca tentang kedudukan dan peranan lelaki Minangkabau sebagaimana yang digambarkan dalam novel sebelum perang. Kedudukan dan peranan itu dapat dilihat dalam empat aspek yang utama iaitu dalam institusi keluarga, penjana ekonomi keluarga, agen perubahan pemikiran masyarakat dan peranan dalam kepimpinan. Penilaian akan dibuat apakah lelaki Minang melaksanakan kedudukan dan peranan masing-masing sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sistem matrilineal atau telah melanggar atau merombak sistem tersebut.
ii) Membuktikan bahawa terdapat kaitan yang kuat penulisan novel dengan budaya tempatan. Hal ini disebabkan pengarang sangat dekat dengan budaya yang melatarbelakangi kehidupan pengarang. Seterusnya, persoalan budaya dalam masyarakatnya akan diadun dalam proses kreativiti penulisan novel.Pengkaji berasa yakin novel-novel yang ditulis oleh pengarang Minangkabau akan lebih menyerlah memperihalkan berkaitan dengan imej lelaki Minangkabau sebagaimana yang terdapat dalam novel sebelum perang
iii) Melalui kajian ini akan dapat menjelaskan mengapa pengarang ini berkecenderungan untuk memasukkan persoalan kedudukan dan peranan lelaki dalam penulisan mereka. Apakah wujud hubungan sosio budaya yang berada dilingkungannya atau keinginan pengarang itu sendiri yang ingin mengungkapkan keberadaan lelaki dalam lingkungannya.
iv) Kajian ini dapat membuktikan lelaki Minangkabau tetap memainkan mempunyai kedudukan peranan penting dalam sistem adat Matrilineal. Kajian ini dapat menolak hujah-hujah sering diperkatakan dalam pemahaman umum masyarakat yang mengatakan lelaki Minangkabau tidak mempunyai peranan penting dalam masyarakatnya.
v) Dapat mengenali dan menentukan ciri-ciri lelaki ideal menurut perspektif adat Minangkabau. Dengan mengenali dan menentukan ciri-ciri lelaki ideal diharapkan kerukunan hidup sama ada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat akan terpelihara.

1.4 Kepentingan Kajian

Masalah sosial yang berlaku pada masa sekarang kebanyakannya berpunca dari lelaki. Masalah tersebut misalnya keganasan rumah tangga, peras ugut, penyalahgunaan dadah, perlumbaan motosikal haram, jenayah seksual, ragut dan sebagainya kebanyakkannya didominasi oleh golongan lelaki. Kajian ini diharap dapat memaparkan imej lelaki yang ideal iaitu lelaki yang bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Atau, setidak-tidaknya lelaki yang tidak membebankan kepada keluarga dan masyarakat. Golongan lelaki dapat menghayati kedudukan dan peranan masing-masing sebagaimana yang sudah ditentukan sama ada dalam aspek budaya dan juga keagamaan. Seterusnya golongan lelaki dapat menghayati nilai-nilai unggul yang perlu dipertahankan dan dijadikan pengajaran dan panduan kepada masyarakat.
Bagi golongan lelaki Minangkabau, dengan memahami peranan dan kedudukannya dalam sistem matrilineal secara mendalam akan memotivasi dirinya dan memberikan inspirasi untuk menjalankan peranannya sebagai lelaki Minang. Dengan harapan ketika lelaki Minang meningkatkan statusnya ia tetap berpijak pada konsep adat Minangkabau sebagai penerus kepada kelangsungan budaya Minangkabau.
Kajian ini diharapkan dapat dapat memberikan perpektif baru tentang kedudukan lelaki dalam adat Minangkabau. Mengikut kefahaman biasa yang difahami oleh masyarakat menggambarkan kedudukan lelaki dalam adat Minangkabau tidak memainakan peranan penting bahkan dianggap tidak mempunyai apa-apa peranan sedangkan lelaki Minangkabau mempunyai peranan yang penting dalam usaha untuk mengukuhkan adat ini.
Kajian ini dapat membetulkan tanggapan masyarakat yang berkaitan dengan kedudukan lelaki Minangkabau seolah-olah dalam sistem adat Matrilineal perempuan mendapat kedudukan istimewa sedangkan lelaki dan perempuan mempunyai peranan dan kedudukan yang sama.
Kajian ini diharapkan dapat mengisi salah satu kekurangan yang yang telah diabaikan oleh para pengkaji hingga ke hari ini iaitu sejauhmana lelaki Minangkabau memainkan peranan penting dalam sistem adat Matrilineal.


1.5 Pendekatan Kajian

1.5.1 Gender dalam Sastera
Kata gender dalam bahasa Inggeris adalah sex, male atau female (Webster’s 1975; 115) yang bermaksud identik dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, gender dapat identikkan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.. Perhubungan gender sering membawa persoalan konflik, persoalan kuasa dan persoalan kedudukan serta peranan lelaki mahupun wanita dalam ruang domestik mahupun ruang public (Ooi 2005; 1). Dasar pemikiran dalam penelitian sastera berperspektif gender adalah berkaitan pemahaman kedudukan dan peranan lelaki sebagaimana yang diungkapkan dalam novel. Peranan dan kedudukan lelaki dalam novel-novel Minangkabau sebelum perang akan menjadi fokus pembahasan penelitian sastera
Perbincangan bertolak dari satu teori yang dikenali sebagai teori gender. Gender
adalah perbezaan dan fungsi peranan sosial yang diciptakan oleh masyarakat, serta tanggung jawab lelaki dan perempuan. Gender belum tentu sama di tempat yang berbeza, dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Fungsi peranan sosial ini merangkumi aspek bangsa, kelas, etnik, dan jantina. Seks adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan (Cudd & Andreasen 2005; 115). Ketentuan ini berlaku sejak dahulu lagi, sekarang dan berlaku selamanya. Oleh kerana itu, ia tidak dapat ditukar atau diubah.
Gender bukanlah kudrat ataupun ketentuan Ilahi. Gender berkaitan dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya lelaki dan perempuan itu berperanan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang ditetapkan, ketentuan sosial dan budaya ditempat mereka berada. Lizbeth Goodman (1996 ; vii) menegaskan gender adalah;
“.....refers to ways of seeing and representing people and situations based on sex difference. By contrast, ‘sex’ is a biological category: female or male. The term ‘sexuality’ refers to the realm of sexual experience and desire – sometimes it refers to a person’s sexual orientation (as heterosexual, bisekual or homosexual). “Gender” is a social or cultural category, influenced by stereotypes about ‘female’ and ‘male’ behaviour that exist in our attitudes and beliefs. Such belieefs are often said to be “culturally produced’ or ‘constructed”.

Berdasarkan pernyatan ini dapatlah difahamkan bahawa gender adalah perbezaan peranan, fungsi, tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh keadaan sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, perbezaan gender dan jenis kelamin (seks) adalah gender; dapat berubah, dapat dipertukarkan, masa, budaya setempat, bukan merupakan ketentuan Tuhan, melainkan ia dicipta oleh manusia. Perbezaan dengan seks adalah tidak dapat berubah, tidak dapat dipertukarkan, berlaku sepanjang masa, berlaku di mana-mana tempat di dunia, dan ia dicipta oleh Tuhan (Momsen 2004; 2). Perbezaan jantina terbina secara sosial meskipun pada kebiasaanya diperlihatkan sebagai semula jadi atau normal. Seks adalah suatu istilah yang digunakan untuk menunjukkan perbezaan biologikal antara lelaki dan wanita, tetapi jantina menandakan perbezaan yang dibina secara sosial yang beroperasi dalam kebanyakan masyarakat dan menjurus ke arah ketidakadilan, penindasan dan penekanan antara jantina itu.
Kedua-dua feminiti (kewanitaan) dan ‘masculinity’ (kelelakian) terbina secara sosial dan dianugerahi dengan pelbagai kualiti, nilai, imej dan naratif yang sentiasa tersebar dalam masyarakat dan yang membentuk dan menentukan sikap manusia dan kehidupan mereka (Momsen 2004 ; 2) Gender bukanlah merupakan konsep barat. Konsep tersebut berasal dari konstruksi lingustik dari berbagai bahasa yang memberi kata sandang tertentu untuk memberikan perbezaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan (Lidia Tanaka 2004 ; 13). Konstruksi lingustik ini kemudiannya diambil oleh ahli antropologi menjadi kata yang hanya dapat dijelaskan tetapi tidak ada padanannya dalam bahasa Melayu. Jelasnya gender mengacu kepada peranan dan tanggung jawab untuk perempuan dan laki-laki yang dicipta oleh suatu budaya; jadi bukan jenis kelamin yang mengacu kepada perbezaan ciri biologi.
Gender menjadi isu kerana banyak orang yang tidak memahami antara perbezaan peranan gender dengan perbezaan jenis kelamin. Kesalahan ini timbul kerana hubungan gender yang berbeza antara lelaki dan perempuan. Dalam banyak kes, perlakuan yang tidak adil lebih banyak menimpa perempuan baik di rumah, di tempat kerja maupun masyarakat. Dalam masyarakat, perempuan kurang mendapat tempat pada kedudukan yang penting. Perempuan dianggap memainkan peranan penting di sektor rumah tangga mengakibatkan mereka mempunyai beban ganda dan tanggung jawab yang penting. Akibatnya perempuan perlu bekerja keras untuk memenuhi tuntutan dan tanggung jawab tersebut. Implikasi daripada hal ini terciptanya kesenjangan gender iaitu tata nilai sosial budaya masyarakat umumnya lebih mengutamakan lelaki daripada perempuan (ideologi patriarki) (Louse Lamphere 1997 ; 82).
Wujudnya kesenjangan gender ini maka timbulnya pengertian kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender bererti kesamaan keadaan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperolehi kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperanan dan berpartisipasi dalam kegiataan politik, undang-undang, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan keselamatan. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidak adilan baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender bererti tidak ada diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Wujudnya kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dengan hilangnya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan mereka mempunyai peluang untuk menikmati dan memperolehi manfaat yang sama dalam kehidupan.
Ideologi gender menekankan penguasaan laki-laki terhadap perempuan, telah menjadi warisan dan perempuan dijadikan objek oleh golongan lelaki sebagai tempat untuk memenuhi kehendak lelaki. Ideologi gender mempunyai hubungan dengan sistem sosial, budaya, dan politik, bahkan ada yang mengaitkannya dengan pandangan keagamaan. Sungguhpun demikian, perempuan memandang ideologi gender sebagi suatu kudrat yang tidak mengundang masalah. Posisi perempuan yang dalam ideologi gender merupakan subordinasi lelaki diterima sebagai suatu kewajaran. Sehubungan itu, penggugatan atau pengukuhan ideologi gender dalam novel yang dikaji akan terlihat melalui peranan dan tindakan watak-watak lelaki yang ada dalam novel. Sehubungan dengan topik penelitian ini, perwatakan yang terdapat di dalam novel akan dipandang dalam perspektif gender. Hujah ini diperkuatkan sebagaimana yang ditanggapi oleh Lizbeth Goodman (1996 ; vii) ;
“So, when we refer to the study of literature and gender, we don’t just mean literary analysis of texts with regard to the sex (female or male) or sexuality of authors, but the wider study of literary texts as they are written, read and interpreted within cultures, by women and men. We are all aware of some degree of cultural stereotyping about gender”

Menurutnya lagi “if we read with concern for identifying assumptions and streotypes about gender, we learn about society as well as about literature” (1996 ; vii).
Untuk mengkaji perhubungan gender yang wujud dalam masyarakat Minangkabau, maka aspek adat, budaya dan agama dalam masyarakat Minangkabau perlu difahami.Aspek-aspek tersebut dapat dilihat berdasarkan pelukisan imej lelaki oleh pengarang, sama ada positif atau negatif. Ini menunjukkan watak lelaki dipaparkan oleh pengarang dengan pelbagai ragam. Berdasarkan pernyataan ini, watak lelaki sebagaimana yang terdapat dalam novel-novel pengarang Minangkabau terdiri daripada dua golongan iaitu golongan yang berusaha untuk menempatkan dirinya sebagaimana yang sudah ditentukan dan juga watak yang tidak dapat atau gagal menempatkan dirinya sebagaimana yang sudah ditentukan mengikut adat, budaya, dan agama.
Pandangan Lizbeth Goodman (1996 ; vii) tentang perhubungan gender yang tercetus daripada faktor sosial dan bukan berdasarkan sifat biologi adalah wajar. Sungguhpun lelaki dan wanita berbeza dalam aspek biologi, namun sikap dan perlakuan manusia banyak dicorakkan oleh ciri-ciri budaya dan persekitaran dan untuk mengkaji perhubungan gender yang wujud pengetahuan yang berkaitan dengan adat, budaya dan agama penganutnya perlu diketahui secara mendalam Apabila membincangkan perhubungan gender dengan kedudukan lelaki Minangkabau, sistem keagamaan khususnya Islam perlu disentuh kerana agama merupakan isu yang memberikan impak yang mendalam terhadap masyarakat Minangkabau. Tentang kedudukan lelaki menurut al-Quran telah menerangkan bahawa, “Lelaki adalah pemimpin kaum wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka (lelaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan kerana mereka (lelaki) telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka” (1979 : Surah al-Nisa’, 34)
Watak sebagai individu dapat dilihat berdasarkan peranan atau ciri-ciri umum seperti umur, jantina, penampilan dan kepribadian watak (sikap dan sifat watak). Sebagaimana dalam kehidupan nyata, individu secara normal hidup dalam kelompok yang memiliki persamaan dalam beberapa hal. Seterusnya, dalam kelompok mana watak tersebut mengikatkan dirinya dan apakah faktor-faktor daya pengikat kepada kelompok tersebut dan ciri-ciri yang bagaimana ditampilkan watak-watak tersebut (Maria 2006;15).
Selain itu, interaksi watak dengan watak yang lain juga dapat diliahat. Proses perkembangan manusia manusia pada umumnya dapat dititinjau dalam tiga aspek iaiatu individu, keadaan sosial dan latar sosial tempat watak itu hidup. Pembahasa ini akan dilihat dalam ketiga-tiga aspek tersebut. Dalam konteks sosial misalnya situasi kehidupan atau keadaan kehidupan watak misalnya kekayaan, kemiskinan, sekolah dan lain-lain. Lingkungan atau situasi kehidupan sosio ekonomi kelompok tempat watak menjadi anggota misalnya tempat tinggal, kota atau kampung, kedudukan dan tingkat sosial. Dalam sistem kemasyarakatan pula termasuklah tingkat sosial-ekonomi, kemakmuran dan kemiskinan. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengkaji berkaitan latar sosial boleh membantu untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang disampaikan pengarang.

1.6 Kajian Lepas

Kajian yang berkaitan dengan novel-novel Indonesia sebelum perang dan dapat dijadikan sumber rujukan yang penting termasuklah daripada John Frederick Penbrook (1979). Beliau telah mengkaji empat buah novel penting yang diterbitkan pada tahun 1920 – 1942 di Indonesia. iaitu Sitti Nurbaya (Marah Rusli), Salah Asohan (Abdul Moeis), Layar Terkembang (Sutan Takdir Alisjabana) dan Belenggue (Armijn Pane). Tesis tersebut bertitik tolak dengan masyarakat dalam cerita rekaan dapat dianggap sebagai keseluruhan sumber data-data sosial. Setelah beliau mengkaji berkaitan tentang adat Minangkabau, masyarakat Minangkabau dan novel Minangkabau, tesis ini menyimpulkan bahawa isi dua novel pertama iaitu Sitti Nurbaya dan Salah Asohan dapat diterima sebagai sumber-sumber data sosial sebab dua novel ini memberi gambaran kebenaran dan kejujuran dari kehidupan keluarga Minangkabau berdasarkan tahun tersebut. Bagaimanapun, dua novel yang seterusnya iaitu Layar Terkembang dan Belenggue tidak dapat diterima sebagai sumber data yang betul dari keterangan sosial yang sebenarnya kerana pengarang novel tersebut telah menterjemahkan latarbelakang dari kebebasan dan proses urbanisasi. Watak-watak yang terdapat dalam novel tersebut juga dikembangkan sama dengan novel-novel barat.
Lukman Ali (1994) membuat kajian unsur adat Minangkabau dalam Sastra Indonesia (1922 – 1956). Sembilan dari empat belas novel yang bicarakan dalam kajian ini membawakan soal kahwin paksa tetapi hanya lima di antaranya yang berlaku dalam lingkungan kekuasaan mamak dan ibu. Perkahwinan antara orang ‘sepesukuan’ telah menimbulkan konflik antara adat dan agama. Persoalan adat yang dibicarakan dalam kajian ini adalah persoalan adat Minangkabau. Karya-karya sastera yang mengandungi unsur-unsur adat Minangkabau terbit berturut-turut antara tahun 1922 – 1940 kecuali novel Anak dan Kemenakan yang terbit dalam tahun 1956. Dalam tahun 1922 – 1940 pengarang Minangkabau menggarap persoalan adat dari sumber adat yang dipegang oleh masyarakat Melayu Minangkabau. Menurut Lukman Ali, peristiwa yang terdapat dalam novel ini membenarkan kepada masyarakat sebagai suatu hasil sastera dari suatu zaman dan situasi.
Yasril Yazid (1999) membuat kajian berkaitan sistem nilai yang wujud dalam roman-roman sastera Hamka. Kajian ini mengambil tiga roman Hamka yang dianggap paling representatif bagi pandangan-pandangan dan fikiran-fikiran kritis Hamka tentang praktik adat matrilinial di Minangkabau iaitu, roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijck (1938), Merantau ke Deli (1939) dan Dijemput Mamaknya(1949). Kajian yang menggunakan ‘metod historical factua’ dan metod diskriptif analitik ini mendapati bahawa dalam roman Hamka wujud pertentangan antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai dakwah Islamiah, khasnya dalam masalah kekerabatan, masalah perkahwinan dan mengenai masalah harta pusaka di Minangkabau. Walaupun dalam proses perkembangannya sekarang adat Minangkabau cenderung ke arah sistem Islam yang berfahamkan sistem kekerabatan patrilinial, tetapi belumlah dalam ertian yang murni, sebab masih berlakunya perkara-perkara yang menyimpang dari ketentuan ajaran Islam, sebagaimana terlihat dalam masalah pembahagian harta pusaka.
Kajian yang dilakukan oleh Faruk (1999) ialah untuk melihat mengapa novel Sitti Nurbaya lebih menonjol daripada karya-karya sezaman dengannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beliau menggunakan teori teori strukturalisme-genetik dan semiotik yang dianggap antara kedua teori tersebut saling menyempurnakan. Sebagai karya sastera yang besar Sitti Nurbaya mempunyai suatu struktur yang merupakan aktualisasi dari sistem semiotik masyarakat adat pengarangnya dan struktur kategori kelompok sosial tertentu yang menjadi subjek kolektif penciptanya. Dengan kata lain, struktur novel itu signifikan baik bagi sistem semiotik maupun sistem masyarakat asalnya
Kajian yang dilakukan oleh Teeuw (1977) berkaitan citra manusia dalam novel-novel Indonesia Moden diarahkan kepada lima hubungan manusia di dalam kehidupan manusia secara pribadi. Kelima hubungan manusia yang memperlihatkan citra manusia adalah citra manusia dalam hubungan manusia dengan Tuhan, citra manusia dalam hubungan manusia dengan alam, citra manusia dengan masyarakat, citra manusia dengan orang lain dan citra manusia dalam hubungan manusia dengan diri sendiri. Amran Tasai et al. (1997) melalui kajiannya mejelaskan bahawa pada tahun 1929-an manusia terlihat lebih banyak berpasrah diri kepada Tuhan dalam menghadapi pelbagai masalah hidup sehingga kesengsaraan juga merupakan kehendak dari Yang Maha Kuasa. Pada tahun 50-an citra yang tampak pada manusia adalah citra yang tidak mahu mengakui adanya Tuhan. Citra manusia dalam hubungannya dengan alam memperlihatkan manusia yang menginginkan keindahan alam, manusia yang melindungi dan memelihara alam dan manusia yang tidak mempedulikan alam. Citra manusia dalam hubungan manusia dengan masyarakat diperlihatkan citra manusia pelopor, citra manusia yang bertanggung jawab, citra manusia yang menginginkan perubahan dan citra manusia yang patuh kepada adat. Citra manusia dalam hubungan manusia dengan manusia lain adalah citra manusia yang inginkan cinta, citra manusia yang mementingkan persahabatan, citra manusia yang berlaku curang dan citra manusia yang derhaka kepada orang tua.
Kajian yang berkaitan dengan imej manusia dalam sastera dilakukan oleh A. Wahab Ali (1989). Beliau menggunakan teks-teks novel Melayu antara tahun 1960-1969. Beliau telah menggolongkan watak-watak dalam novel kajiannya kepada beberapa golongan besar iaitu watak pemimpin, watak wanita, watak petani dan nelayan, watak manusia bukan Melayu dan watak manusia kerdil. Dasar penggolongan yang dipilih mempunyai keistimewaannya berbanding dengan dasar penggolongan lainnya. Menurutnya, penggolongan itu mudah, menarik, dan dapat menggambarkan imej manusia yang timbul dari kehidupan sebagaimana yang terdapat dalam novel-novel pilihan itu.
Tulisan yang berkaitan dunia lelaki dan perempuan dalam novel-novel Indonesia dapat dilihat berdasarkan tulisan Umar Junus (1984). Dalam tulisannya beliau mengemukaan kepada tiga bahagian. Dalam bahagain pertama beliau menjelaskan bahawa novel-novel pada tahun 1920-an dengan dunia lelaki yang dominan; berkisar pada seorang tokoh perempuan yang dikelilingi oleh dua kuasa lelaki yang dominan dan ia merupakan tokoh yang tragik, ada semacam harapan yang berupa pelaksanaan dari kebebasan yang pada mulanya tidak dapat dicapai, ada suasana melankolik dan romantik, kerana kita diberi kesan bahawa tidak sedar telah menjadi korban dari suatu keadaan Kalau ada perkembangan, ia lebih terbatas kepada tokoh perempuan belaka. Tokoh lelaki hanya mempunyai kualiti tertentu sahaja.
Sapardi Djoko Damono (1979) juga membuat kajian berkaitan novel-novel sebelum perang di Indonesia. Kajian ini membicarakan tentang perkembangan novel Indonesia sejak tahun 1920-an sampai tahun 1940. Perkembangan yang dibicarakan terutama sekali yang menyangkut hubungan antara unsur-unsur formalnya dan situasi sosial yang telah melahirkannya. Kajian ini menekankan kepada keadaan penerbitan dan keadaan politik pada umumnya, dengan tidak meninggalkan keadaan kepengarangan yang erat hubungan dengan dunia penciptaan.
Lukman Ali (1994) membuat kajian yang berkaitan unsur Adat Minangkabau dalam Sastra Indonesia (1922 – 1956). Sembilan dari empat belas novel yang bicarakan dalam kajian ini membawakan soal kahwin paksa tetapi hanya lima di antaranya yang berlaku dalam lingkungan kekuasaan mamak dan ibu. Perkahwinan antara orang ‘sepesukuan’ telah menimbulkan konflik antara adat dan agama. Persoalan adat yang dibicarakan dalam kajian ini adalah persoalan adat Minangkabau. Karya-karya sastera yang mengandungi unsur-unsur adat Minangkabau terbit berturut-turut antara tahun 1922 – 1940 kecuali novel Anak dan Kemenakan yang terbit dalam tahun 1956. Dalam tahun 1922 – 1940 pengarang secara berganti-ganti menggarap persoalan adat dari sumber adat yang dipegang oleh masyarakat Melayu Minangkabau. Sumber-sumber adat yang dimaksudkan itu berkaitan dengan kebiasaan merantau, adat meminang, perkahwinan sesuku, soal keturunan, kebiasaan beristeri banyak, anggapan berkahwin dengan orang luar dan kahwin paksa dan hubungannya dengan adat. Menurut Lukman Ali, peristiwa yang terdapat dalam novel ini membenarkan kepada masyarakat sebagai suatu hasil sastera dari suatu zaman dan situasi.
Mursal Esten (1987) juga ada membuat kajian berkaitan tentang permasalahan masyarakat Minangkabau di dalam karya. Beliau menggunakan 6 buah novel dan satu buah cerpen yang ditulis oleh penulis Minangkabau. Novel-novel yang dikaji ialah Salah Asohan (1920), Siti Nurbaya (1979), Tenggelamnya Kapal van der Wijck (1977), Kemarau (1977), Warisan (1979) dan Bako (1983) manakala cerpen ialah Jodoh karya A.A Navis. Beberapa permasalahan khas Minangkabau menyangkut masalah perkahwinan, masalah harta pusaka, masalah kedudukan dan fungsi keluarga ibu (dalam hal ini kedudukan dan fungsi Mamak). Dari pengamatannya, beliau merumuskan bahawa permasalahan Minangkabau di dalam karya-karya sastera Melayu Indonesia itu kelihatannya mahu diangkat menjadi permasalahan-permasalahan Indonesia sebagai suatu masyarakat baru yang sedang tumbuh dan berkembang.
Kesemua tulisan di atas, walaupun ada yang di analisa secara sangat mendalam, namun demikian aspek lelaki Minangkabau belum dikaji secara menyeluruh. Dengan demikian suatu masalah yang dihadapi sekarang ialah belum adanya satu tulisan yang lengkap dan menyeluruh yang berkaitan dengan lelaki Minangkabau khususnya yang ditinjau dalam kajian novel. Kesannya, sehingga sekarang perbincangan yang berkaitan dengan lelaki Minangkabau belum ada secara lengkap. Kajian ini adalah kajian yang berbeza dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian ini merupakan kajian yang khusus membahaskan kedudukan dan peranan lelaki Minangkabau yang mengamalkan sistem Matrilineal sebagaimana yang dipaparkan dalam novel-novel Minangkabau sebelum perang. Berdasarkan tinjauan kepustakaan, penulis yakin kajian ini belum pernah dilakukan oleh pengkaji lain.

1.7 Metodologi Kajian

Skop kajian yang menjadi fokus dalam kajian ini ialah novel-novel Minangkabau sebelum Perang Dunia Kedua iaitu pada tahun 1920 – 1941, terutama yang menampilkan kedudukan dan peranan lelaki yang mempunyai kepelbagaian perilaku.. Batasan kajian ini digunakan memandangkan pada zaman ini merupakan waktu awal kemunculan novel yang dihasilkan oleh pengarang Minangkabau dalam kesusasteran Indonesia. Pengertian yang berkaitan dengan imej adalah merujuk kepada citra, gambaran, cerminan, dan bayangan yang ditimbulkan oleh kata, frasa, atau kalimat. Pengertian ini merujuk sebagai keperibadian atau watak seseorang atau sesuatu, sebagaimana yang terpancar pada pandangan atau tanggapan orang atau pihak lain. Pengertian imej antaranya gambaran yang dimiliki orang tentang peribadi, perusahaan atau organisasi; kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan oleh sesuatu kata, frasa atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya yang berbentuk prosa (Ahmad Kamal Abdullah & Siti Aisyah Murad 2000; ix). Imej lelaki bermakna citra atau gambaran watak dan perwatakan lelaki yang dibentangkan, dikemukakan dan dilukiskan oleh pengarang dalam novel mereka. Imej atau citra lelaki di sini bermaksud melihat gambaran watak lelaki Minangkabau dari segi fizikal, peranan dan penglibatannya sebagai tokoh yang mengerakkan cerita dalam novel. Penglibatan ini dapat dilihat dalam proses interaksinya sama ada dengan orang Minangkabau atau bukan Minangkabau. Penglibatan ini juga dapat dilihat berdasarkan hubungannya dengan sesama watak lelaki atau watak perempuan. Proses interaksi ini dapat dilihat berdasarkan tempat, masa dan kejadian atau peristiwa yang berlaku.
Istilah novel Minangkabau dalam kajian ini diertikan sebagai novel yang dihasilkan oleh pengarang Minangkabau yang berbicara tentang masyarakat Minangkabau dan Indonesia. Dalam kajian ini pengkaji hanya membincangkan watak-watak lelaki dan bagaimana watak-watak yang terdapat dalam isi sesuatu cerita itu memberi pengaruh atau kesan kepada watak lain sama ada watak lelaki atau perempuan. Kesan ini dapat dilihat dalam aspek positif atau negatif. Watak lelaki yang akan dianalisis hanya berkaitan watak lelaki Minangkabau.
Menurut A. Wahab Ali terdapat pelbagai dasar boleh digunakan untuk menggolongkan watak. Misalnya, berdasarkan agama, kaum, umur, kelas, pelajaran, pekerjaan, jantina, sifat-sifat watak dan ciri yang menarik sebagai kumpulan (A. Wahab Ali 1989 ; 22). Berdasarkan penelitian pengkaji, watak-watak yang terdapat di dalam novel pengarang Minangkabau sesuai ditinjau berdasarkan penggolongan jantina. Biasanya dalam novel terdapat dua watak yang sering diperbincangkan iaitu watak lelaki dan perempuan. Dalam novel pengarang Minangkabau watak lelaki dapat dibahagian kepada dua iaitu watak lelaki Minangkabau dan watak lelaki bukan Minangkabau. Maka, dalam kajian ini watak lelaki Minangkabau akan diberi fokus utama. Penggolongan watak lelaki Minagkabau boleh digolongan kepada kategori umur kepada watak kanak-kanak, remaja, dewasa dan tua. Penggolongan dalam aspek pekerjaan termasuklah pekerjaan sebagai peniaga, kakitangan kerajaan, petani dan swasta. Watak lelaki Minangkabau boleh kategorikan kepada aspek pendidikan iaitu pendidikan agama, pendidikan Melayu atau Belanda dan tidak berpendidikan. Dalam penggolongan watak lelaki, kategori kelas boleh dibahagian kepada dua iaitu kelas biasa dan kelas bangsawan.
Walaupun terdapat pelbagai kategori watak lelaki Minangkabau boleh digolongakan namun demikian, fokus dalam kajian ini berkaitan dengan identiti lelaki Minangkabau kepada empat kategori iaitu;
i) Kedudukan dan peranan dalam institusi keluarga;
ii) Kedudukan dan peranan sebagai penjana ekonomi
iii) Kedudukan dan peranan sebagai agen perubahan pemikiran masyarakat
Iv) Kedudukan dan peranan dalam kepimpinan
Dasar penggolongan yang dipilih oleh pengkaji mempunyai keistimewaannya berbanding dengan dasar penggolongan lainnya. Pertama penggolongan ini mudah, menarik dan dapat menggambarkan kedudukan dan peranan lelaki Minangkabau dalam pelbagai aspek sebagaimana yang terdapat dalam novel. Imej lelaki
Tahun 1920 diambil sebagai tahun permulaan kajian novel disebabkan tahun ini dianggap sangat penting sebagai zaman awal pertumbuhan kesusasteraan Indonesia dan zaman awal terlibatnya pengarang Minangkabau dalam penulisan novel. Dari segi latar sosial pada masa ini terdiri daripada tiga jenis iaitu latar masyarakat tradisional, latar masyarakat transisi dan masyarakat moden. Masyarakat tradisional dianggap sebagai masyarakat yang masih terkebelakang terutama dari segi cara berfikir dan cara berpakaian dan tidak mementingkan pendidikan.. Masyarakat moden ialah masyarakat yang maju, befikiran secara matang, berpenampilan menarik dan mementingkan pendidikan. Masyarakat transisi adalah masyarakat yang masih mengamalkan gaya hidup tradisional dan juga moden.
Pengarang Minangkabau ialah pengarang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam budaya Minangkabau. Novel yang akan dikaji ialah novel-novel yang membicarakan masalah budaya Minangkabau dalam masyarakatnya sendiri. Novel-novel yang dijadikan sumber rujukan hanya terbatas yang menggunakan tema, persoalan, watak, dan latar yang berkaitan dengan budaya Minangkabau dan hubungannya dengan masyarakat Indonesia..
Sumber data atau populasi penelitian ini adalah novel-novel yang ditulis oleh penulis Minangkabau sebelum Perang Dunia Kedua (1920 – 1941). Untuk memudahkan analisis, maka novel-novel ini akan dkaji mengikut urutan tahun diterbitkan iaitu novel yang terawal sebelum Perang Dunia Kedua hingga meletusnya Perang Dunia Kedua pada tahun 1941. Daripada populasi ini sebanyak 10 buah akan dijadikan teks rujukan utama yang secara langsung atau tidak langsung menghadirkan watak lelaki Minangkabau yang mempunyai kepelbagaian latar belakang dan perilaku watak. Novel-novel ini dapat dibahagikan dua bahagian iaitu zaman 1920 – 1929 dan 1930 – 1941.
Kategori novel zaman 1920 – 1929 ialah Sitti Nurbaya (Marah Rusli 1922)[3], Salah Asohan (Abdoel Moeis 1928)[4], Salah Pilih (N. Sutan Iskandar 1928)[5], dan Sengsara Membawa Nikmat (Tulis Sutan Sati Sengsara 1929)[6] dan novel yang dihasilkan pada tahun 1930 – 1941 ialah Dijemput Mamaknya (Hamka, 1930)[7], Karena Mentua, Nur Sutan Iskandar (1932), Nasib (Habib Soetan Maharadja 1932), Kalau Tak Untung (Selasih 1933), Pengaruh Keadaan (Selasih 1937), Tenggelamnya Kapal Van der Wijck
( Hamka 1938), Merantau ke Deli (Hamka 1939)[8], dan Kerana Anak Kandung (M. Enri 1940).[9]
Teks-teks yang dimaksudkan di atas merupakan teks yang paling penting untuk dikaji, namun demikian teks-teks yang lain tetap digunakan jikalau bersesuain dengan topik yang ingin dibincangkan. Teks-teks tersebut termasuklah Apa Dayaku Karena Aku Perempuan (Nur Sutan Iskandar 1922)[10], Melati Van Agam (Swan Pen 1923) [11], Pertemuan (Abas Sutan Pamuntjak 1927)[12], Tidak Membalas Guna (Tulis Sutan Sati 1932), Memutuskan Pertalian (Tulis Sutan Sati, 1932), Di Bawah Lindungan Kaabah (Hamka, 1938)[13], Pembalasannya (Saadah Halim 1938)[14], dan Tjintjin Setempel (Ardi Soma 1939)[15], Novel-novel yang digunakan untuk kajian ini sedapat mungkin akan diambil terbitan cetakan pertamanya. Walau bagaimanapun disebabkan beberapa kesulitan terpaksa digunakan cetakan ulang. Novel-novel yang dihasilkan oleh penulis Minangkabau sebahagian besarnya diterbitkan oleh Balai Pustaka.
Untuk menentukan pelakunya adalah berkaitan permasalahan Minangkabau dapat dilihat pada bahasa dalam dialog watak, latar tempat, latar budaya, agama dan sistem sosial yang dipegang dan juga nama watak itu sendiri. Novel-novel yang dipilih ini sering mendapat sorotan dan rujukan daripada sarjana sama ada dari dalam maupun luar negeri semenjak ia diterbitkan sehingga sekarang dan pernah diadaptasikan kepada filem.[16]
Kriteria pemilihan novel Minangkabau, bukan sahaja sesuatu cerita itu berlaku di Minangkabau tetapi boleh saja di luar Minangkabau, asalkan pelaku atau wataknya adalah yang berkaitan dengan orang Minangkabau sama ada yang berhubungan dengan sesama orang Minangkabau atau pun dengan orang bukan Minangkabau. Novel-novel yang dipilih mempunyai peranan dan kedudukan yang dianggap penting dalam perkembangan novel Indonesia sebelum perang. Peranan ini didasarkan kepada kedudukan novel ini berbanding novel-novel yang lain dan juga tema dan persoalan yang diungkapkan. Kesemua isi-isi utama yang diungkapkan dalam novel ini menyentuh berkaitan dengan isu lelaki Minangkabau. Kesemua karya di atas mendapat reaksi yang meluas. Sebagai contoh, Zuber Usman (1983 : 26) menganggap lahirnya novel Sitti Nurbaya, bermulanya sejarah baru dalam Kesusasteraan Melayu dan kemudiannya menjadi Kesusasteraan Indonesia. Teeuw (1980; 87) menganggap cerita dalam novel Siti Nurbaya sangat menarik bagi seseorang pembaca yang berfikir dan menilai sesuatu novel mengikut, (1993 ; 138) novel Sitti Nurbaya merupakan salah satu novel Indonesia yang paling banyak mengandungi erti, bila ditempatkan dalam satu perspektif sejarah sosial dan pandangan kelas (vision de classe).[17] Annas Hj. Ahmad (1975 ; 51) pula berpandangan bahawa novel Sitti Nurbaya telah memasuki zaman baru dan merupakan permulaan seni novel moden. Berdasarkan kepada pernyataan di atas menunjukkan bahawa hampir semua kritikus sastera Indonesia menempatkan novel Sitti Nurbaya sebagai karya yang sangat penting dalam sejarah kesusasteraan Indonesia. Novel Sengsara Membawa Nikmat dianggap karya yang paling bernilai dari karya Tulis Sutan Sati. Novel ini memperincikan tentang kehidupan masyarakat Minangkabau pada tahun 1920-an. Menurut Teeuw (1980 : 87) novel ini sangat menarik kerana hidup dan lincahnya si pengarang membawa pembaca ke dalam suasana desa Minangkabau dengan kejadian sehari-hari dan segala reaksi manusiawi.
Kehebatan pengarang-pengarang era sebelum perang telah terbukti melalui pelbagai pengiktirafan yang diterimanya sama ada di dalam ataupun di luar negara. Pada tahun 1969, novel yang terkenal iaitu Salah Asohan telah mendapat anugerah Hadiah Tahunan Pemerintah, bersama tiga novel lainnya, iaitu Sitti Nurbaya, Belenggu, dan Atheis. Di Malaysia, novel ini terbit dalam edisi bahasa Melayu dan menjadi buku bacaan wajib bagi pelajar yang menambil kesusasteraan Melayu diperingkat Sijil Tinggi Pelajaran (STP) pada tahun 60-an dan 70-an.. Pada Tahun 1991, (Televisyen Republik Rakyat Indonesia) TVRI menyiarkan filem yang berjudul ‘Sitti Nurbaya’ dengan watak utamanya ialah Novia Kolopaking(sebagai Sitti Nurbaya) dan Gusti Randa(sebagai Shmasulbahri) Pada tahun 1972, novel Salah Asuhan diadaptasikan kepada filem oleh Asrul Sani dengan Dicky Zulkarnain sebagai watak Hanafi. (Maman S. Mahayana et al. 1992; 60.)
Keistimewaan pengarang-pengarang sebagai sasterawan yang berbakat besar terbukti lagi apabila beberapa karya dihasilkan diterjemah ke beberapa bahasa asing seperti bahasa Inggeris dan Cina. Menurut Liang Liji (1988), Salah Asohan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, dan merupakan novel terjemahan yang terlaris di China. Menurut Morimura Shigeru (1988), pensyarah dari Universiti of Foreign Studies, Salah Asohan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun. Karya ini juga telah di ulang cetak beberapa kali jelas menunjukkan bahawa karya ini digemari oleh semua lapisan masyarakat sama ada dalam masyarakat pembaca biasa, pelajar sekolah, dan pengkaji sastera. Di Malaysia, pada tahun 1963, novel Sitti Nurbaya telah dicetak untuk kali yang ke-11. Novel Kalau Tak Untung pernah dicetak melebihi 15 000 naskah untuk cetakan ketujuh dan Pengaruh Keadaan pernah dicetak sebanyak 10 000 naskah pada tahun 1961 untuk cetakkan keempat (H. B Jassin 1983 ; 63).
Kesemua isi-isi utama yang diungkapkan dalam novel ini membicarakan tentang imej lelaki Minangkabau dalam pelbagai aspek sesuai dengan persoalan yang ingin dikaji terutama yang berkaitan dengan peranan lelaki dalam adat Minangkabau sama ada dalam aspek perkahwinan, dan kepimpinan. Sumbangan watak lelaki dalam memartabatkan kaum wanita dan konflik watak lelaki dalam adat matrilineal. Persoalan yang dibicarakan juga bersesuaian dengan pendekatan teori iaitu yang berkaitan dengan kajian gender.


1.8 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penulisan meliputi permasalahan kajian, tujuan dan kepentingan kajian, metodologi kajian dan pendekatan teori, kajian ini akan dibuat berdasarkan hipotesis berikut;
a) Semakin kukuhnya institusi perkahwinan menunjukkan lelaki memahami kedudukan dan peranan masing-masing
b) Semakin tingginya kesedaran lelaki untuk menjana ekonomi keluarga maka status kehidupannya semakin dihormati dalam masyarakat.
c) Semakin tingginya kesedaran dikalangan lelaki bertindak sebagai agen perubahan masyarakat maka kedudukan dan peranan perempuan semakin dihormati,
d) Semakin ramai lelaki yang menepati ciri-ciri lelaki ideal menurut adat Minangkabau maka institusi adat itu semakin kukuh.
Untuk menjawab hipotesis tersebut data-data akan dikumpulkan terutama dari teks kajian untuk menjelaskan hipotesis tersebut. Variabel yang akan dipilih berdasarkan kepada novel-novel yang dipilih dan dalam analisis tersebut penekanan yang akan diberi keutamaan ialah watak lelaki yang telibat dalam setiap novel iaitu siapa yang memainkan peranan penting adalam sistem adat matrilineal, bagaimana lelaki berusaha untuk meningkatkan martabat kehidupan golongan perempuan, ciri-cir yang bagaimana dapat dianggap sebagai lelaki ideal Minangkabau. Pertanyaan-pertanyan tersebut akan dapat mengukur atau menjawab hipotesis tersebut. Kesemua data-data yang terdapat dalam novel kajiam akan dikumpul dan dikelasifikasikan mengikut pembahagian yang tertentu. Seterusnya data-data tersebut akan dianalisis sesuai dengan pendekatan teori. Jawapan dari hipotesis ini akan dapat memberikan gambaran tentang kedudukan, peranan. ciri-ciri, dan fungsi lelaki Minangkabau berdasarkan kajian novel-novel Minangkabau sebelum Perang Dunia Kedua.

1.9 Kaedah Kajian

Metodologi merupakan cara kerja yang digunakan untuk memahami suatu objek yang menjadi sasaran ilmu yang digunakan dengan mempertimbangkan bentuk, isi dan sifat sastera sebagai subjek kajian (Suwardi 2003; 80). Metodologi yang dimaksud mengandungi dua pengertian iaitu objek yang terdapat dalam novel sesuai dengan persoalan kajian dan memahami realiti sosial yang berhubung dengan novel yang dikaji. Proses penelitian dapat dilakukan dengan analisis tematik, iaitu penelitian mengenai isi pokok cerita dan kemudian dihubungkan dengan perspektif masyarakat dan kebudayaan yang melatarbelakangi lahirnya karya. Ini bermakna pendekatan yang dilakukan merangkumi cara intrinsik dan ekstrinsik. Walaubagaimanapun, aspek watak dan perwatakan akan diberi tumpuan sesuai dengan matlamat kajian. Watak dan perwatakan yang terdapat dalam novel ini akan dianalisis sesuai dengan pendekatan gender terutama yang berkaitan dengan peranan dan kedudukan setiap watak yang dibincangkan sesuai dengan isi perbincangan.
Kajian ini akan menggunakan kaedah kualitatif. Sebahagian besar kajian ini akan terdiri menggunakan kaedah penyelidiakan di perpustakaan. Pengkaji akan melakukan kerja lapangan untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan di pelbagai perpustakaan di Malaysia dan luar negeri untuk membolehkan penyelidik membuat satu tinjauan dan ulasan yang komprehensif tentang literatur yang relevan mengenai kajian ini serta untuk mengutip data-data sekunder mengenainya. Data utama ialah novel-novel yang akan dijadikan teks kajian dan juga novel-novel sezaman yang mempunyai kepentingan dalam kajian ini Data yang berkaitan dengan bidang kajian juga akan diperolehi untuk menambahkan kefahaman tentang aspek kajian ini. Data-data ini termasuklah data yang berkaitan dengan kajian sarjana-sarajana dari disiplin sosiologi, antropologi dan ekonomi yang membicarakan berkaitan dengan kedudukan dan peranan lelaki dalam masyarakat Minangkabau Bahan-bahan yang diperlukan termasuklah buku dan laporan penyelidikan. Selain itu bahan-bahan yang tidak diterbitkan termasuklah kertas-kertas seminar, akhbar-akhbar, serta maklumat-maklumat yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
Pengkaji juga akan melakukan pemerhatian langsung, menjalankan interviu formal dan tak formal. Dalam metode ini pengkaji mempunyai dua peranan, iaitu akan bertindak sebagai salah seorang anggota kelompok masyarakat responden dan disisi lain akan bertindak sebagai pengkaji yang harus bertindak objektif. Dalam hal ini, pengkaji akan tinggal bersama-sama beberapa minggu dengan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat sama ada di bandar dan juga desa. Tujuannya ialah untuk lebih menghayati segi-segi kehidupan dan pola berfikir masyarakat setempat sebagai bahan tambahan untuk menguatkan hujah-hujah yang akan dijelaskan.
Pengkaji akan mewancara dengan tokoh-tokoh budayawan dan orang perseorangan yang berwibawa dalam bidang kajian ini. Pertanyaan dalam wawancara ini telah dirancang terlebih dahulu dan pertanyaan ini berkisar berkaitan tentang kedudukan dan fungsi lelaki Minangkabau. Tokoh-tokoh budayawan dan sasterawan yang sempat di wawanvara ialah Dr. Mochtar Naim, Wisran Hadi dan beberapa budayawan Minangkabau yang lain.
Kaedah penyelidikan ini menggunakan metode deskriptif iaitu proses penghuraian yang mendalam. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki secara sistematik, aktual dan akurat dari sampel penelitian melalui persepsi yang tepat. Persepsi penelitian diarahkan kepada pemahaman gender berdasarkan pengamatan tekstual kehidupan sosial budaya sebagaimana yang digambarkan dalam karya. Pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas kepada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang data tersebut.
Metode kualitatif merupakan suatu data-data yang diperolehi akan digunakan untuk memperlihatkan gambaran mengenai isi suatu dokumen. Data-data tersebut diambil, kemudian diklasifikasikan menurut kriteria atau pola tertentu, dan akan dianalisis atau dinilai sesuai dengan kajian yang diperlukan.
Pengkaji akan berusaha meneliti novel-novel yang dijadikan teks kajian sebagaimana yang dibincangkan dalam metodologi kajian dan analisis isi (content analysis) akan dilakukan. Penelitian analisis isi bermaksud suatu usaha untuk menganalisis dokumen untuk diketahui isi dan makna yang terkandung dalam dokumen tersebut. Pelaksanaan metode deskriptif melibatkan secara penyelidikan perpustakaan. Prosedur penelitian berdasarkan model analisis kontent terbahagi kepada tiga tahap iaitu pengadaan data, proses inferensi dan analisis dan validitas dan reliabilitas (Suwardi 2003 ; 164)
Dalam proses pengadaan data iaitu tahap pertama penentuan unit analisis akan dilakukan. Pengadaan data karya sastera akan dilakukan terutama melalaui pembacaan secara cermat. Sebagai pedoman dalam penulisan kajian ini, pengkaji akan membaca kesemua novel-novel pengarang Minangkabau dalam era 1920- 1941. Seterusnya penentuan sampel akan dilakukan. Hasil dari pembacaan secara umum ini pengkaji akan membuat semakan novel yang mana didapati sesuai untuk dijadikan teks utama kajian dan juga teks rujukan sampingan. Seterusnya pencatatan data akan dilaksanakan. Semasa pencatatan, data-data yang relevan akan diberi penekanan misalnya digaris bawahi dan data yang tidak relevan akan ditinggalkan.
Tahap kedua ialah inferensi dan analisis. Dalam melakukan inferensi, pengkaji perlu sensitif hal yang berkaitan dengan data. Inferensi selalunya berkaitan dengan makna simbolik teks sastera misalnya penarikan kesimpulam yang berupa abstrak. Selain itu, inferensi merujuk kepada pengkodean. Kode-kode setiap data merujuk kepada pengertian abstrak. Seterusnya, aspek analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Konteks adalah hal yang berhubungan dengan struktur karya dan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konsep tersebut diharapkan akan dapat menyampaikan pengajaran secara komprehensif. Setelah pengkaji menetapkan novel yang dijadikan teks rujukan utama dan teks rujukan sampingan pengkaji akan menempatkan diri pengkaji sebagai ‘real reader’ iaitu pembaca yang sebenarnya. Maksudnya, pada waktu menghadapi sesuatu teks, pembaca sudah mempunyai bekal yang berkaitan dengan karya yang dibaca sama ada dalam aspek nilai-nilai sosiobudaya, norma sosial, dan sejarah yang dimanfaatkan dalam proses pembacaan. Ini bermakna dalam prose membaca teks tersebut akan terjadi interaksi dialog antara pembaca dengan teks yang dibaca dan akan memunculkan satu wawasan baru. Hasilnya akan memperlihatkan adanya aktiviti pembaca dalam menerima karya sastera. Pembaca akan memberikan tanggapan atau sambutannya terhadap karya sastera dengan adanya sentuhan estetika dari karya yang dibaca. Peranan pembaca yang terlihat dominan dalam komunikasi sastera memperlihatkan bahawa pendekatan terhadap karya sastera tidak dapat hanya hanya memperhatikan pada teksnya sahaja, tetapi harus memberi tempat pada peranan pembaca iaitu proses berinteraksi dengan teks sasteranya. Sejalan dengan pandangan ini faktor-faktor yang berhubungan dengan pembaca, tindakan pembacaan dan situasi pembaca memerlukan bantuan disiplin lain terutama dalam ilmu sejarah, antropologi, sosiologi, psikologi, budaya dan agama (Umar Junus 1985 ; 143).

Tahap ketiga ialah validitas dan reliabilitas. Penelitian sastera banyak menggunakan validitas semantik, iaiatu mengukur tingkat kesensitifan makna simbolik dengan konteks karya sastera dan konsep analisis. Reliabilitas yang digunakan adalah keakuratan iaiatu penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Pengkaji juga akan meneliti esei-esei atau buku-buku yang membicarakan budaya Minangkabau. Tujuan analisis ini dilakukan untuk mendapatkan konsep-konsep dasar yang bersifat teoritis, juga data-data sekunder yang terdapat dalam pelbagai bahan misalnya dalam buku-buku ilmiah, majalah, surat khabar, latihan ilmiah, tesis, disertasi, laporan penelitian dan internet. Teknik kajian ini dikenali sebaai teknik studi pustaka. Tujuannya untuk memperolehi sudut pandang yang lebih luas mengenai topik kajian. Novel-novel pengarang Minangkabau sebelum perang Dunia Kedua akan dianggap atau diperakukan sebagai sumber data primer.
Penelitian ini dilakukan di beberapa buah perpustakaan yang terkenal seperti Perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Dokumentasi Kebudayaan Melayu di Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Negeri Kelantan, Pusat Pendokumentasian Adat Minangkabau Padang Panjang, Sumatera Barat. Kesemua bahan-bahan kajian ini akan dimuatkan di dalam bibliografi.
Sesuai dengan tujuan kajian, maka kajian ini lebih bersifat penjelajahan dan deskriptif. Sifat penjelajahan bertujuan untuk mendalami pengetahuan tentang fenomena atau kejadian atau peristiwa terentu yang berkaitan denan lelaki Minangkabau sebagaimana yang digambarkan dalam teks kajian. Sifat deskriptif bertujuan mengambarkan sifat-sifat keadaan, gejala-gejala atau kelompok tertentu dalam masyarakat atau untuk menentukan kekerapan penyebaran sesuatu fenomena dengan maksud untuk mendalami pengetahuan mengenai masalah yang dikaji.
Bagi tahun pertama, penyelidikan akan lebih tertumpu pada kajian perpustakaan. Penyelidik akan membuat membuat kerja lapangan terutama untuk mendapatkan bahan-bahan primer dan sekunder. Pada hujung tahun kedua, diharapkan laporan awal tentang kajian ini dapat ditulis. Penyelidik merancang untuk menyiapkan seluruh kajian ini dalam penghujung tahun ketiga.
1.9 Organisasi Kajian

Keseluruhan tesis ini dibahagikan seperti berikut:
Pengenalan –.
Latar belakang dan sejarah novel Minangkabau.
Lelaki dalam sistem budaya Minangkabau.
Kedudukan dan peranan dalam institusi keluarga;
Kedudukan dan peranan sebagai penjana ekonomi
Kedudukan dan peranan sebagai agen perubahan pemikiran masyarakat
7. Kedudukan dan peranan dalam kepimpinan
8 Kesimpulan.RINGKASAN KANDUNGAN TESIS

BAB I PENDAHULUAN
1.0 Pendahuluan 03
1.2 Persoalan Kajian 11
1.3 Tujuan Kajian 15
1.4 Kepentingan Kajian 16
1.5 Pendekatan Kajian 21
1.7 Kajian Lepas 26
1.8 Skop Kajian 34
1.9 Metodologi dan Kaedah kajian 42
1.10 Organisasi Kajian 33

BAB II LATARBELAKANG DAN SEJARAH NOVEL
MINANGKABAU
2.0 Pengenalan
2.2 Latarbelakang Kedudukan, Sosio-budaya dan Sejarah
Propinsi Sumatera Barat
2.4 Faktor-faktor Lahirnya Pengarang Minangkabau
2.6 Perkembangan Novel Pengarang Minangkabau


BAB III LELAKI DALAM BUDAYA MINANGKABAU
3.1 Pola Budaya Minangkabau
3.2 Kedudukan dan Peranan Lelaki dalam sistem matrilineal
3.3 Kedudukan dan Peranan Perempuan dalam sistem
Matrilineal

BAB IV KEDUDUKAN DAN PERANAN DALAM
INSTITUSI KELUARGA
4.1 Suami sebagai orang Semenda
4.2 Kedudukan dan peranan sebagai ayah
4.3 Kedudukan dan peranan sebagai mamak
4.4 Kedudukan dan peranan sebagai abang

BAB V KEDUDUKAN DAN PERANAN LELAKI SEBAGAI
PENJANA EKONOMI
5.1 Kedudukan dan Peranan sebagai Perantau
5.2 ‘Alam rantau’ memperkaya ‘alam Minangkabau’

BAB VI KEDUDUKAN DAN PERANAN LELAKI SEBAGAI AGEN
PERUBAHAN MASYARAKAT
6.1 Memartabatkan perempuan dalam bidang pendidikan
6.2 Memartabatkan perempuan dalam bidang ekonomi
6.3 Memartabatkan perempuan dalam bidang kepimpinan

BAB VII KEDUDUKAN DAN PERANAN DALAM KEPIMPINAN
7.1 Kedudukan dan Peranan ninik mamak
7.2 Kedudukan dan Peranan alim ulama
7.2 Kedudukan dan Peranan cerdik pandai

BAB X RUMUSAN DAN KESIMPULAN
[1] Orang-orang Minangkabau yang terkemuka termasuklah Abdul Muis, sebagai wartawan dan nasionalis; Chairil Anwar sebagai penyair, Prof Dr. Emil Salim sebagai ahli ekonomi dan bekas menteri Indonesia, Haji Agus Salim sebagai ulamak dan negarawan Indonesia, Sutan Sjahrir sebagai bekas perdana menteri Indonesia, Tan Malaka sebagai nasionalis, Adinegoro sebagai wartawan, Mohammad Hatta sebagai bekas naib presiden Indonesia.
[2] Muhammad Yamin dilahirkan di Sawahlunto, Sumatera Barat pada 23 Ogos 1903 dan meninggal di Jakarta pada 17 Oktober 1962. Mendapat pendidikan HIS (1918), Sekolah Pertanian Bogor (1923), AMS Yogyakarta (1927) dan tamat Sekolah Hakim Tinggi Jakarta (1932). Pernah menjadi Menteri Kehakiman Republik Indonesia (1951), Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (1953 – 1955) dan Ketua Dewan Perancang Nasional (1962). Lihat Pamusuk Eneste, Ikhtisar Kesusastran Indonesia Modern: Untuk SMA dan SMTA yang Sedarjat, Djambatan, Jakarta, 1988, hlm. 14. Lihat. juga Ajip Rosidi, Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 19.
[3] Cetakan pertama novel ini ialah pada tahun 1922.
[4], Teks yang digunakan dalam kajian ini ialah edisi Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991. Cetakan pertama novel ini ialah pada tahun 1928.
[5], Cetakan pertama pada tahun 1928. Dalam kajian ini cetakan yang digunakan ialah yang kelapan belas..
[6] Teks yang digunakan ialah cetakan pada tahun 1991 (cetakan pertama 1929)
[7] Teks yang digunakan ialah cetakan ketiga.
[8] Hamka, Merantau ke Deli, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1970.
[9] M. Enri, Karena Anak Kandung, Balai Pustaka, 1940
[10], Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, Jakarta, Cetakan pertama 1922.
[11], Melati Van Agam, Bintang Hindia, Welterreden, 1923,
[12] Teks yang digunakan cetakan ketiga 1956.
[13] Teks yang digunakan diterbitkan oleh Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1976
[14] Teks yang digunakan ialah cetakkan pada tahun 1940.
[15] Teks yang digunakan ialah cetakkan pada tahun 1963
[16] Contohnya novel Siti Nurbaya telah diulangcetak sebanyak 20 kali, Salah Asohan 19 kali dan Salah Pilih sebanyak 11 kali dan Kalau Tak Untung sebanyak 25 kali. Novel Siti Nurbaya telah difilemkan pada tahun 1991 dan Salah Asohan pernah dijadikan layar perak pada tahun 1972. Lebih lanjut lihat Maman S. Mahayana, 1992.
[17] Konsep pandangan kelas (vision de classe) bererti bahawa seseorang pengarang sering, secara tidak sedar, hanya mengemukakan pandangan lingkungan atau golongannya. Perbezaan antara pandangan kelas dan pandangan dunia seorang seniman sering dikacaukan.

Novel Kelantan dan Minangkabau

NOVEL-NOVEL PENULIS KELANTAN DAN SUMATERA BARAT:
SUATU KAJIAN SOSIOBUDAYA


SARJI BIN KASIMUSUL PENYELIDIKAN YANG DIKEMUKAKAN UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH DOKTOR FALSAFAHFAKULTI SAINS KEMANUSIAAN DAN KEMASYARAKATAN
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
BANGI

2006

USUL PENYELIDIKAN
NOVEL-NOVEL PENULIS KELANTAN DAN SUMATERA BARAT:
SUATU KAJIAN SOSIOBUDAYA
1.0 Pendahuluan 03
1.1 Pengenalan/Kenyataan Masalah 03
1.2 Tujuan Kajian 11
1.3 Kepentingan Kajian 14
1.4 Pengertian dan Konsep Sosiobudaya 20
1.5 Metodologi Kajian 25
1.6 Tinjauan Penulisan 30
1.7 Pendekatan Kajian 35
1.8 Hipotesis 47
1.9 Teknik Analisis 50
1.10 0rganisasi Kajian 56

NOVEL-NOVEL PENULIS KELANTAN DAN SUMATERA BARAT:
SUATU KAJIAN SOSIOBUDAYA

1.0 Pendahuluan
Bab ini memperkenalkan aspek-aspek asas berhubungan dengan bidang kajian seperti pengenalan/kenyataan masalah, tujuan kajian, kepentingan kajian, pengertian konsep sosiobudaya, metodologi kajian, tinjauan penulisan, pendekatan teori, teknik analisis dan organisasi kajian.

1.2 Pengenalan/Kenyataan Masalah
Wilayah Nusantara terdiri daripada masyarakat yang pelbagai etnik. Masing-masing etnik mempunyai budaya sendiri yang dapat membezakannya dengan suku yang lain. Nilai budaya tersebut merupakan satu sistem menyeluruh yang terdiri dari cara-cara dan aspek-aspek pemberian erti kepada laku ujaran, laku ritual dan berbagai jenis laku dan tindakan lain dari sejumlah manusia yang mengadakan tindakan antara satu dengan yang lain. Nilai dan sistem hidup yang dianuti oleh suatu kelompok etnik tertentu dimaksudkan sebagai nilai budaya tradisi[1].
Kreativiti seseorang pengarang adalah suatu proses yang rumit, menyangkut lingkungan sosiobudaya. Lahirnya seseorang sasterawan di dalam kelompok budayanya dan kelompok budaya tersebut berhak untuk mengklim bahawa seseorang pengarang itu adalah milik budayanya. Ini bermakna seseorang sastrawan atau penulis mempunyai tanggungjawab yang sangat besar terutama kepada budayanya sendiri, budaya nasional dan budaya sejagat. Dalam hal ini, tidak hairanlah jikalau pengarang dalam sesebuah budaya yang tertentu akan cuba memaparkan pelbagai aspek kebudayaan yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Meskipun demikian, mereka tidak meninggalkan aspek kebudayaan nasional dan kebudayaan sejagat[2].
Dalam sesebuah karya yang besar akan terpancar pemikiran, kehidupan, dan tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat. Membicarakan permasalahan kesusasteraan secara langsung membicarakan tentang suatu aspek kebudayaan. Kebudayaan dalam sesebuah masyarakat atau kelompok yang besar akan tetap berubah, sama ada perubahan itu datangnya dari pemikiran kelompok itu sendiri ataupun pemikiran yang di bawa daripada kelompok yang lain. Demikian halnya tentang apa yang terjadi di wilayah Nusantara, wilayah yang terdiri daripada ribuan pulau dan setiap wilayah atau daerah yang tertentu mempunyai budaya dan identiti yang tersendiri.
Masyarakat etnik di Nusantara ini telah ada semenjak ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun yang lampau. Selama itu pula mereka telah menumbuhkan, memulihara, dan mengembangkan tradisi mereka. Masing-masing masyarakat etnik itu memiliki tradisi yang berbeza. Pada umumnya setiap etnik memiliki wilayah budaya tertentu pula. Dengan jelas dapat ditunjukkan wilayah budaya Melayu Kelantan, wilayah budaya Melayu Kedah, wilayah budaya Melayu Johor-Riau, wilayah budaya etnik Jawa, wilayah etnik budaya Sunda, wilayah budaya etnik Madura, wilayah etnik Melayu Minangkabau, dan lain-lain.[3] Melalui bahasa dan perangkat sistem budaya lainnya, masing-masing suku bangsa berupaya menjaga identiti etnik mereka, sehingga untuk jangka waktu yang panjang. Keberadaan mereka sebagai suatu masyarakat etnik tetap berlangsung di tengah-tengah budaya nasional.[4]
Justeru itu, maka tidak hairanlah sasterawan yang lahir di tengah-tengah budayanya akan cuba untuk memaparkan aspek budaya mereka. Kreativiti yang diperolehi sebahagiannya adalah hasil daripada pengalaman budaya di dalam masyarakatnya(kehidupannya) dan kemudian dihasilkan dalam bentuk karya sama ada dalam bentuk puisi atau prosa.[5] Seorang penulis tidak dapat lepas dari pengaruh sosiobudaya masyarakatnya. Latar sosiobudaya dapat dilihat melalui watak-watak yang dikemukakan, sistem kemasyarakatan, kesenian, dan benda-benda kebudayaan yang terungkap dalam karya karya sastera. Dalam hubungan ini, maka tidak hairanlah jikalau karya yang ditulis oleh etnik tertentu akan cuba memaparkan kehidupan masyarakatnya.
Pengarang yang lahir dalam masyarakat Melayu Kelantan akan memaparkan persoalan masyarakat Melayu Kelantan sebagaimana yang terdapat dalam novel Acuman Mahkota(1938), Sebelas Rajab(1938), Melati Kota Bharu(1939) oleh Abdul Kadir Adabi. Novel Juara(1978), Kepulangan(1980), Wajah Seorang Wanita(1990) oleh S. Othman Kelantan dan Ombak Bukan Biru(1977) dan Kepulangan(1980) oleh Fatimah Busu. Pengarang Sarawak juga menggambarkan persoalan dalam masyarakatnya sebagaimana yang terdapat di dalam novel Melati Sarawak(1932) oleh Muhammad Rakawi Yusuf. Novel Seorang Gadis Sebuah Harapan(1985) dan Seorang Gadis Bernama Lina(1982) oleh Salbiah Painah. Novel Gugurnya Langit Hijau Nanga Tiga(1986) Pindah(1988)), Pemberontakan(2001) oleh Jong Chian Lai dan novel Ngayau(1979) karya Amil Jaya.
Pengarang dari masyarakat Melayu Minangkabau akan memaparkan kehidupan masyarakatnya sebagaimana yang terdapat dalam novel Siti Nurbaya(1922) oleh Merah Rusli, Salah Asohan(1928) oleh Abdul Moeis, Tenggelamnya Kapal Van der Wijck(1938), oleh Hamka (1945), Kemarau (1967) oleh A. A. Navis, Warisan (1979) oleh Chairul Harun, Bako (1983) dan Dendang(1988) oleh Darman Moenir.
Pengarang dari masyarakat Jawa akan memaparkan persoalan masyarakat Jawa dalam karya misalnya Pengakuan Pariyem oleh Linus Suryadi, Burung-burung Manyar(1981) oleh Y.B Mangunwijaya, Para Priyayi(1992), dan Sri Sumarah dan Bawuk dari Umar Kayam. Ahmad Tohari dengan novel Ronggeng Dukuh Paruk, Jentera Bianglala dan Lintang Kemukuh Dinihari( 1986). Demikian juga novel Pulau(1976) dan Arus karya Asper yang membicarakan masyarakat di Tanjung Bira dalam lingkungan Sulawesi Selatan dan novel Upacara(1978) karya Korrie Layun Rampan(1978) yang membicarakan tentang suku Benuaq di pedalaman Kalimantan. Tarian Gantar(2003) juga karya Korrie Layun membicarakan tentang permasalahan suku Dayak di Kalimantan Utara. Novel Azab dan Sengsara(1920) oleh Merari Siregar membicarakan tentang masalah adat yang terdapat dalam masyarakat Mandailing di Sumatera Utara.
Unsur-unsur sosiobudaya juga dapat dilihat dalam penulisan cerpen terutama oleh Fatimah Busu dan S. Othman Kelantan. Kedua-dua pengarang ini berkecenderungan memasukan sosiobudaya masyarakat Melayu Kelantan di dalam hasil penulisannya misalnya dalam kumpulan cerpen “Yang Abadi”(1980), “Lambaian Tanah Hijau”(1980), dan “Keajaiban Alam”(2003). Cerpen-cerpen yang lain misalnya “Satu Lagenda Himpunan Bakawali”, “Nasinya Tumpah’, “Sampah-sampah Yang Hanyut”, “Bunga-bunga Pulau”, “Di Tebing Sebuah Sungai’, “Anak-anak Pasir Pekan”, dan beberapa lagi.[6] Cerpen S. Othman Kelantan pula misalnya “Pahlawan Lembu” dan “Dedalu”. Pengarang dari Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat ialah A. A Navis. Di dalam kebanyakan cerpennya banyak memuatkan permasalahan masyarakat Minangkabau misalnya di dalam antologi cepen “Robohnya Surau Kami”(1996).
Dalam penulisan naskah-naskah sandiwara di Indonesia muncul nama-nama Arifin C. Noer, Putu Wijaya, Wisran Hadi, Ikranagara, Akhdiat, Chairul Harun, Saini KM, dan beberapa lagi yang lain, yang mencuba bertolak dari budaya tradisional dalam mengungkapkan diri dan zamannya sekarang.[7] Wisran Hadi, seorang sasterawan dari Sumatera Barat, Indonesia yang menjadikan kekayaan tradisi (khususnya mitos Minangkabau dan kaba/cerita rakyat Minangkabau) sebagai sumber penciptaan hasil karya, khususnya drama. Beliau telah menulis sejumlah drama yang bertolak dari mitos dan lagenda Minangkabau. Teks-teks drama tersebut misalnya “Cindua Mato’ dan “Puti Bungsu”[8].
Demikian juga dengan penulisan puisi misalnya sajak Sahrunizam Abdul Talib, seorang penyair muda dari daerah Bera, Pahang yang cuba mengangkat kekayaan tradisi di daerahnya khususnya dalam seni menganyam tikar tradisi(tikar mengkuang) sebagai sumber idea dalam penulisan puisinya yang berjudul ‘Emak Menganyam Tikar Tradisi” dalam antologi puisinya yang berjudul “Bahasa Senjata”[9]. Pada peringkat awal tahun 1970-an, Firdaus Abdullah mencuba mengekalkan unsur tradisi yang sememangnya keturunannya berasal dari sejarah dan budaya Minangkabau tidak dapat menghindari unsur tradisi dengan menjadikan metafora utama dalam puisi beliau sebagaimana yang terungkap dalam puisi yang berjudul ‘Balada Perjalanan’. Dalam puisinya ini beliau menggunakan irama Kaba Minangkabau yang mengangkat cerita berunsur dongeng, mitos, kadang-kadang bersayu dan meratap dengan iringan tiupan seluang selalu membawa kisah kerinduan dan harapan agar hubungan dengan tanah asalnya(Minangkabau) dapat ditemukan kembali. Moechtar Awang seorang penyair berasal dari Kelantan juga menggunakan unsur tradisi yang digunakan dalam masyarakat Melayu Kelantan khususnya dalam seni-budaya seperti ‘rebab’,’seruling’,’tok minduk’ sebagaimana yang terserlah dalam puisinya berjudul “Kau Dengarkan” [10]
Sutardji Calzoum Bachri yang bertolak dari konvensi mantera dari daerah Riau, sajak Husni Jamaludin dari konvensi sastera Toraja, Rusli A. Malem dari dari daerah Istimewa Aceh, sajak Rusli Marzuki Saria dari konvensi kaba Minangkabau, sajak-sajak Darman Moenir dan juga Hamid dari pantun-pantun lama Minangkabau[11]. Pengarang-pengarang yang berasal dari Sumatera Barat misalnya Asrul Sani mengungkapkan tentang unsur merantau yang menjadi sebahagian dari budaya masyarakat Minangkabau misalnya sajak yang berjudul “Surat dari Ibu”. Di dalam sajak ini penyair memberi petua kepada para pemuda agar menimba ilmu dan pengalaman seluas dan sedalam mungkin sebagaimana yang terdapat dalam falsafah adat Minangkabau[12]. Penyair Minangkabau yang banyak mengungkapkan permasalahan budaya Minangkabau ialah Gustaff sebagaimana yang terdapat dalam sajaknya yang berjudul “Cermin (I) di Stasiun”. Melalui puisi ini, pengarang cuba menggambarkan situasi masyarakatnya di sebuah perhentian dan masyarakatnya selalu meninggalkan kampungnya. Menurut pengarang, hal ini merupakan suatu tradisi yang telah lama wujud di dalam masyarakatnya. Mereka merantau kerana merasakan bahawa bahawa di kampungnya sendiri mereka tidak mempunyai harta. Hal ini disebabkan di dalam adat Minangkabau harta pusaka adalah kepunyaan kaum manakala gunung-ganang dan tasik adalah menjadi milik nagari. Kepulangan mereka ke kampung, menurut pengarang bukanlah kepulangan dengan erti kata yang sebenarnya. Mereka pulang ke kampung hanyalah untuk berehat dan mereka akan meninggalkan kampungnya lagi.[13] Penyair yang terkenal awal abad ke-20 di Indonesia, juga berasal dari Sumatera Barat iaitu Muhammad Yamin banyak memaparkan tentang suasana kehidupan di rantau dan juga suasana keberangkatannya ke rantau orang. Puisinya yang sangat terkenal memaparkan persoalan tersebut berjudul “Hijau Tampaknya Bukit Barisan” dan “Bercerai”.[14]
Menurut Rachmat Djoko Pradopo, untuk memahami beberapa sajak Subagio Sastrowardojo yang termuat dalam Keroncong Motinggo, misalnya sajak “Kayon”, “Wayang”, “Bima”, “Kayal Arjuna”, “Asmaradana” dan sajak Linus Suryadi memerlukan pengetahuan tentang wayang dan cerita wayang. Demikian juga dengan sajak yang ditulis oleh Darmanto Jt yang berjudul “Isteri” tergambar lingkungan sosiobudaya petani Jawa yang sangat menghormati Dewi Sri dengan memberikan sesaji untuk mendapatkan berkahnya, iaitu pada waktu mulai menanam padi dan di waktu menuai[15].
Berdasarkan kepada sebahagian contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa unsur-unsur budaya dan tradisi yang dipunyai oleh suku bangsa tertentu mendapat tempat yang istimewa oleh penulis sehingga munculnya karya dalam pelbagai genre sama ada dalam bentuk novel, cerpen, puisi, dan drama. Apa yang sangat istimewa unsur-unsur yang sedemikian rupa mendapat tempat sama ada dalam perkembangan kesusasteraan moden di Malaysia dan Indonesia. Perkembangan ini dapat di tinjau semenjak zaman awal perkembangan kesusasteraan moden iaitu awal abad ke-20 sehingga kini. Sehubungan dengan itu, karya yang lahir daripada pengarang harus dijelaskan berdasarkan kepada tradisi etnik pengaranganya. Hal ini disebabkan pengarang sangat dekat dengan aspek-aspek yang melatarbelakangi karyanya. Karya yang dihasilkan oleh etnik tertentu adalah sebagai juru bicara etnik untuk membangkitkan rasa sayang dan kasihnya kepada etniknya. Rasa sayang ini dapat diperhatikan melalui pemikiran pengarang sebagaimana yang digambarkan di dalam sesebuah karya sama ada karya yang berbentuk prosa atau puisi. Persoalan yang ditampilkan melalui karya ini akan menampakkan adanya unsur-unsur protes, bersifat neutral atau pun akur tentang apa yang berlaku di sekeliling mereka.
Hasil kesusasteraan mempunyai hubungan timbal-balik dengan kebudayaan dan masyarakat sesuatu bangsa. Hasil kesusasteraan yang dicipta akan dapat dijadikan sebagai cermin masyarakat pada zaman yang tertentu. Dalam kajian ini karya yang akan dikaji ialah karya berbentuk prosa iaitu novel. Adalah menjadi hasrat dalam kajian ini untuk memperlihatkan tentang hasil-hasil kesusasteraan khususnya dalam bidang novel yang ditulis oleh pengarang berdasarkan daerah asal di mana pengarang tersebut dilahirkan dan dibesarkan di tempat tersebut. Seterusnya kajian ini diharapkan dapat menemukan bahawa karya yang dihasilkan berkecenderungan memasukkan unsur-unsur kedaerahan atau unsur setempat yang dipunyai oleh masyarakat yang diwakili oleh pengarang. Sebahagian daripada unsur-unsur kedaerahan itu termasuklah permasalahan sosiobudaya dalam masyarakatnya.
Bidang penyelidikan ini adalah dalam bidang kesusasteraan moden khususnya dalam aspek perbandingan kajian novel yang ditulis oleh pengarang novel yang dilahirkan di Kelantan dan pengarang Indonesia yang dilahirkan di Sumatera Barat. Perkara utama yang dikaji ialah aspek sosiobudaya kedua-dua rumpun Melayu ini sebagaimana yang terdapat dalam novel dan bagaimana pengarang menerapkan unsur-unsur tersebut dalam tulisannya. Tajuk kajian ini ialah NOVEL-NOVEL PENULIS KELANTAN DAN SUMATERA BARAT: SUATU KAJIAN SOSIOBUDAYA. Judul ini mempunyai kaitan erat dengan bidang Kesusasteraan Melayu yang ditawarkan oleh Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Novel-novel yang dipilih dalam kajian ialah novel yang ditulis sepanjang abad ke-20 iaitu pada tahun 1920 sehingga tahun 2000. Hal yang akan dipertanyakan dalam kajian ini mengapa aspek sosiobudaya dari masyarakatnya sendiri menjadi pilihan kepada pengarang sebagai sumber idea mereka dan bagaimana mereka menerapkan idea tersebut dalam tulisannya. Permasalahan sosiobudaya itu termasuklah dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Matlamat kajian ialah untuk memperlihatkan informasi yang berkaitan sosiobudaya Masyarakat Melayu Kelantan dan Melayu Minangkabau sebagaimana yang dipaparkan di dalam karya dan seterusnya bagaimana pengarang menggunakan elemen sosiobudaya di dalam penulisan karyanya sebagai sumber penulisan mereka.

1.3 Tujuan Kajian
Dalam kajian ini terdapat beberapa tujuan utama. Tujuan tersebut ialah:
a) Menjelaskan sepintas lalu kepada pembaca tentang kedudukan dan sejarah negeri Kelantan dan Sumatera Barat. Penjelasan dalam aspek sejarah akan ditumpukan tentang kewujudan negeri Kelantan yang dikatakan bermula sebelum abad pertama lagi sehingga negeri Kelantan bergabung dengan Tanah Melayu dan seterusnya Kelantan merdeka bersama-sama dengan Tanah Melayu pada tahun 1957. Sementara itu sejarah Sumatera Barat akan dimulakan sebelum abad pertama sehingga Sumatera Barat(Minangkabau) merdeka bersama dengan Indonesia pada tahun 1947. Tujuannya ialah untuk memudahkan pembaca memahami dengan terperinci mengenai kedudukan dan sejarah bagi kedua-dua kawasan ini secara mendalam. Seterusnya, akan dijelaskan tentang faktor-faktor lahirnya penulis novel Kelantan dan Sumatera Barat.
b) Kajian ini juga akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan novel Kelantan dan Sumatera Barat. Fokus kajian akan dimulakan pada awal abad ke-20 iaitu bila novel Kelantan dan Sumatera Barat dihasilkan sehingga akhir abad ke-20 atau tahun 2000. Kajian ini akan menjelaskan secara terperinci pengarang-pengarang dari kedua kawasan ini yang telah memberi sumbangan yang sangat bermakna kepada penulisan novel. Aspek-aspek yang akan diberi penekanan ialah tempat dilahirkan, pendidikan yang diperolehi, pengalaman dalam bidang penulisan, sumbangan dalam bidang kesusasteraan dan penganugerahan yang diterima.
c) Kajian ini akan menjelaskan tentang aspek-aspek sosiobudaya yang terdapat dalam masyarakat Melayu Kelantan dan Sumatera Barat sebagaimana yang digambarkan dalam novel. Unsur-unsur sosiobudaya tersebut akan dapat memperlihatkan kepada pembaca bagaimana pengarang memanupulasi pengalaman budaya dalam masyarakatnya dan menerapkannya dalam hasil karya mereka. Kajian akan dapat menjelaskan bagaimana teks sastera khususnya novel dapat dijadikan sumber rujukan dokumen budaya sesebuah masyarakat dalam waktu yang tertentu. Seterusnya, akan dapat memperkayakan khazanah budaya tentang kehidupan budaya serumpun[16]. Sungguh pun kedua masyarakat ini serumpun, terutama dalam aspek penggunaan bahasa, agama, dan budaya namun terdapat beberapa perbezaan yang sangat besar dalam cara berfikir dan bertindak. Perbezaan ini disebabkan pandangan hidup yang berbeza, tradisi budaya yang berlainan, unsur penjajahan, kedudukan geografis, falsafah hidup, pendidikan, sejarah, dan adat-istiadat. Persoalan-persoalan ini yang akan diberikan perhatian dalam kajian ini.
d) Kajian ini akan dapat memperlihatkan tentang kepelbagaian teknik yang digunakan oleh pengarang untuk memasukkan elemen sosiobudaya di dalam karya mereka. Teknik-teknik penulisan yang digunakan oleh pengarang termasuklah teknik adaptasi interteks, teknik pengamatan, teknik peniruan-imitasi, dan teknik pengalaman peribadi. Usaha untuk menjadikan kekayaan tradisi sebagai sumber penciptaan menyebabkan kesusasteraan Malaysia dan Indonesia diwarnai oleh unsur-unsur budaya etnik masing-masing. Lebih jauh, keadaan yang demikian bukan sahaja ditinjau dari sesuatu yang ada di permukaan, akan tetapi ia turut juga menyangkut masalah konsep estetika atau puitika dari karya itu. Pemahaman terhadap kekayaan tradisi dan unsur-unsur sosiobudaya dalam etnik yang tertentu mempunyai peranan terhadap perkembangan sastera moden di Malaysia dan Indonesia, baik terhadap proses penciptaan mahu pun dalam usaha mengapresiasi karya-karya yang dilahirkan oleh pengarang.[17]
e) Pengarang Kelantan dan Sumatera Barat mempunyai kecenderungan untuk memasukkan unsur-unsur sosiobudaya yang mewakili masyarakatnya. Kecenderungan ini dapat dilihat pada zaman awal perkembangan novel-novel di Malaysia dan Indonesia(tahun 1920-an) atau awal abad ke-20 dan kecenderungan ini terus berlanjutan sehingga akhir abad ke-20 (tahun 2000). Pada bahagian akhir kajian, akan dapat di perhatikan pengarang dari negara mana yang lebih menyerlah memasukkan unsur-unsur sosiobudaya di dalam karyanya. Perkembangan ini dapat di perhatikan mengikut perkembangan penulisan novel sama ada pada zaman sebelum perang atau selepas perang. Akhirnya, akan ditemui apakah wujud persamaan atau perbezaan tentang aspek-aspek yang tertentu. Analisis akan mempertanyakan mengapa wujud persamaan atau perbezaan sebagaimana yang terdapat dalam karya.

1.4 Kepentingan Kajian

Kajian ini secara tidak langsung akan dapat dimanfaatkan oleh bakal penulis yang ingin memasukkan elemen sosiobudaya di dalam karya. Penulis yang lahir dari kebudayaan mereka akan mempunyai wawasan yang lebih mendalam tentang apa yang dalam kebudayaan mereka dan seterusnya dapat memasukkan segala elemen ini di dalam karyanya. Adanya unsur kebudayaan di dalam karya akan menjadikan karya lebih asli dan unik. Malaysia dan Indonesia adalah sebuah negara yang luas dan penduduknya terdiri dari masyarakat yang pelbagai kaum dan suku. Dalam hal ini, pengkaji ingin mengajak para penulis berusaha menulis karya sastera dengan kesedaran melukiskan kelpelbagaian warna dan corak hidup masyarakat di Malaysia dan Indonesia. Karya kesusasteraan dapat dapat dijadikan sebagai salah satu sumber untuk mempelajari hati nurani masyarakat yang mendiami kedua-dua negara ini. Walau bagaimanapun, unsur latar dalam karya sastera mesti diimbangi dengan unsur-unsur lain untuk menjadikan karya sastera itu indah dan memperkaya pengetahuan dan menyentuh perasaan pembaca. Sekiranya penulis sudah mampu untuk mengungkapkan segala persoalan tersebut, ini bermakna pengarang sudah mampu untuk mengangkat karyanya menjadi agung dan bermutu tinggi, sebagaimana yang diperkatakan oleh W.S. Hudson bahawa karya hanya dapat dianggap agung dan bermutu tinggi kiranya ia dapat menjelajahi alam masyarakat serta alam kehidupan manusia sedalam-dalamnya.[18]
Selesainya kajian ini, setidak-tidaknya akan dapat memberi ilham kepada pengkaji lain untuk melihat aspek sosiobudaya yang ada pada etnik lain. Kajian ini boleh dilakukan, misalnya terhadap karya-karya yang ditulis oleh pengarang di Sabah dan Sarawak yang dapat memberi suatu identiti khas terhadap karya yang ditulis. Demikian juga unsur-unsur sosiobudaya yang ada pada suatu suku kaum tertentu yang terdapat di Indonesia misalnya suku Jawa di Jawa , suku Dayak di Kalimantan, suku Aceh di Daerah Istimewa Aceh, suku Melayu di daerah Riau, suku Mandailing di Sumatera Utara dan lain-lain. Unsur-unsur sosiobudaya daerah/wilayah yang khas, yang dimiliki oleh masyarakat di Malaysia dan Indonesia belum banyak diketahui orang, termasuk oleh masyarakat kita sendiri. Jika warna-warna daerah yang masih banyak tersembunyi, dapat diangkat ke permukaan melalui karya sastera tentunya akan dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat dunia. Di satu pihak, hal tersebut dapat memberikan wajah baru dalam sejarah perkembangan dunia kesusasteraan di Malaysia dan Indonesia – mungkin juga bagi sastera dunia. Sehingga kini, kajian yang mendalam tentang aspek-aspek sosuobudaya yang terdapat pada suku-suku ini belum diusahakan secara menyeluruh.
Dalam aspek kenegaraan pula, secara tidak langsung dapat meningkatkan perpaduan dan intergrasi nasional. Hal ini disebabkan kajian ini akan dapat ‘membuka’ beberapa elemen kebudayaan yang dipunyai oleh orang Melayu Kelantan dan Melayu Minangkabau. Pembaca akan dapat mengenali segala tingkah laku dan pemikiran yang ada dalam kelompok ini dan akhirnya jurang budaya ini dapat dikurangkan. Sehingga kini, proses intergrasi nasional belum lagi mampan sama ada di Malaysia dan Indonesia dan salah satu hambatan yang sangat ketara ialah wujudnya jurang perbezaan budaya. Di Malaysia, misalnya, perasaan kenegerian, etnik, kaum dan keagamaan masih lagi menebal sedangkan mereka daripada warganegara yang sama. Kesannya, dikalangan satu warganegara timbul rasa curiga di antara satu sama lain. Rasa curiga ini timbul kerana mereka tidak mengenali sistem budaya di antara satu sama lain sama ada budaya dalam ras yang sama atau ras yang berbeza. Di Indonesia, jurang perbezaan budaya ini sudah menimbulkan kekecohan dan huru-hara hingga membawa kepada pembunuhan di antara satu sama lain. Salah satu penyebabnya ialah mereka tidak memahami budaya di antara satu satu sama lain. Pengalaman selepas perang PRRI(Pemerintahan Republik Rakyat Indonesia) pada tahun 1960-an menjadikan daerah Sumatera Barat lebih terbuka. Kesannya, ramai pegawai kerajaan, tentera, polis dan keluarga yang bukan orang Minangkabau bekerja di Sumatera Barat. Meskipun mereka dari warganegara Indonesia, namun pada awal tahun kemerdekaan Indonesia, berlakunya sentimen etnik kerana mereka tidak memahami pola sosiobudaya di antara satu sama lain[19]. Pengkajian masyarakat Minangkabau di Indonesia melalui hasil kesusasteraan dapat memperlihatkan persaman dan perbezaan tertentu dengan masyarakat lain di Indonesia. Kajian ini tentunya amat berguna bagi perencanaan pembangunan, baik secara nasional mahu pun regional. Kesan dari semangat ini, timbulnya rasa tanggung jawab yang melatarbelakangi kecenderungan para intelektual, yang memperlihatkan minat yang sangat besar untuk memahami masyarakat bangsanya sendiri.
Adalah diharapkan dengan siapnya kajian ini, warganegara Malaysia dapat mengenali budaya orang Melayu Kelantan dan orang Kelantan secara keseluruhannya dengan lebih dekat lagi. Demikian juga dengan warganegara Indonesia dapat mengenali orang Melayu Minangkabau dengan lebih dekat lagi dan suasana yang harmonis dapat dicapai. Usaha untuk mewujudkan semula kepercayaan dan keyakinan terhadap satu sama lain dan seterusnya membantu menyempitkan jurang yang wujud antara satu sama lain perlu dilakukan. Pengkaji yakin hal ini dapat diusahakan dan secara tidak langsung karya sastera dapat digunakan untuk proses perpaduan dan intigrasi nasional.
Selesainya kajian ini diharapkan dapat mendekatkan lagi hubungan kebudayaan serumpun di antara Malaysia dan Indonesia. Orang-orang Melayu Kelantan dan Melayu Minangkabau sebenarnya terdiri daripada rumpun Melayu. Namun demikian, disebabkan beberapa faktor terutama faktor penjajahan, pendidikan, bahasa dan jarak geografis menyebabkan kedua-dua rumpun ini kelihatan tidak memahami di antara satu sama lain sedangkan mereka terdiri daripada rumpun Melayu yang sama. Kajian ini akan membuka ruang agar jurang keterpisahan ini dapat dirapatkan kembali.
Kajian ini juga diharapkan dapat mendekatkan semula generasi muda kepada akar
umbi kebudayaan dan leluhur mereka agar warisan budaya terus dikekalkan dan dikembangkan. Seterusnya jati diri dapat dipertahankan. Memang tidak dinafikan masyarakat atau bangsa yang tidak memahami aspek kebudayaan dan kesenian yang mereka miliki menyebabkan generasi itu akan kehilangan jati diri mereka. Melalui hasil karya sastera, pembaca dapat mengambil beberapa manfaat yang ada terutama dalam aspek kekuatan untuk membina bangsa agar tidak mudah terikut dengan unsur-unsur dari luar yang banyak mengancam identiti sesebuah masyarakat. Kajian ini secara tidak langsung dapat menimbulkan kesedaran dan galakan dalam usaha penggalian sumber-sumber sastera tempatan bagi memperkayakan khazanah sastera kebangsaan.
Karya yang membicarakan masalah sosiobudaya masyarakatnya membuatkan pembaca berada di tengah-tengah kehidupan watak-watak yang terbentuk di dalamnya. Apabila kita mengetahui tentang latar belakang masyarakatnya, cara mereka berfikir, mengetahui pengalaman mereka dan meneliti setiap aspek cara hidup, kebudayaan, pembawaan, kepercayaan dan semuanya menjadikan karya tersebut sebagai bahan pengetahuan yang sangat menarik. Seterusnya, orang luar akan mempelajari latar belakang masyarakat berkenaan melalui pembacaan novel. Ini bermakna karya kesusasteraan dapat dijadikan sumber pengetahuan dan penyelidikan untuk mengenal kesenian dan kebudayaan wilayah itu. Di pihak lain pula ia akan memperkaya wawasan pembaca sama ada pembaca tempatan atau pembaca asing tentang masyarakat kita. Seterusnya dapat membuka laluan kepada perkembangan kebudayaan daerah, perkembangan nasional dan kebudayaan sejagat.
Kajian ini juga akan dapat mendekatkan lagi tentang keinginan kepada bangsa Indonesia terutama kepada ahli akademik dan ahli sastera untuk membaca dan menghayati karya-karya kesusasteraan yang ditulis oleh sasterawan di Malaysia. Berdasarkan kepada pengalaman pengkaji, telah memberikan kesedaran tentang kurangnya kepedulian mereka terhadap karya kesusasteraan di Malaysia. Justeru itu, dengan adanya kajian ini, adalah diharapkan dapat menarik peminat-peminat sastera dan ahli akademik terhadap kesusasteraan Melayu di Malaysia disamping dapat menembusi pasaran buku yang berunsur sastera Melayu/Malaysia di Indonesia.
Novel-novel yang dihasilkan oleh penulis Malaysia dan Indonesia sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa asing terutama bahasa Inggeris, Perancis, Belanda, Jepun, Cina, Thai, Vietnam dan Tamil. Sebahagian daripada contoh ialah novel yang dihasilkan oleh S. Othman Kelantan yang berjudul Angin Timur Laut(1969) diterjemahkan ke dalam tiga bahasa; Perancis, Vietnam dan Thai. Demikian juga novel Wajah Seorang Wanita (1999) dan Juara(1969) oleh pengarang yang sama diterjemahkan ke dalam lima bahasa: Inggeris, Perancis, Rusia, Cina, dan Sinhalese.[20] Novel-novel ini banyak memaparkan tentang kehidupan budaya etnik pengarangnya yang tidak dipunyai oleh bangsa lain. Hal ini tentunya akan menyukarkan pembaca asing untuk memahami hasil kesusasteraan daripada pengarang ini disebabkan jurang perbezan budaya yang sangat besar. Pengkaji berkeyakinan dengan siapnya kajian ini akan memudahkan pemahaman mereka untuk memahami hasil-hasil karya tersebut. Hal ini disebabkan novel-novel yang diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa tersebut dikaji dalam kajian ini. Secara tidak langsung, ia dapat mengangkat lagi imej pengarang Malaysia dan Indonesia ke peringkat antarabangsa.

1.5 Pengertian Konsep Sosiobudaya
Menurut Kamus Dewan kata ‘budaya’ bermaksud tamadun atau peradaban.[21] manakala Kamus Indonesia bermaksud fikiran atau akal budi[22] Ditinjau dari segi etimologi bahasa, kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit ‘buddhayah’ iaitu bentuk kata jamak dari ‘buddhi’ yang bermaksud budi atau akal[23].
Kamus Dewan memberi erti kata ‘kebudayaan’ ialah keseluruhan cara hidup yang merangkumi cara bertindak, berkelakuan, dan berfikir serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian Sesuatu masyarakat, tamadun, peradaban, dan kemajuan(akal budi)[24]. Dalam Bahasa Inggeris, kebudayaan diartikan sebagai ‘culture’ yang bersal dari bahasa Latin ’colere’ yang bererti mengolah dan mengerjakan. Kata ini mengacu kepada segala daya dan usaha manusia untuk mengubah alam. Kata “sosiobudaya” bermaksud hubungan masyarakat dengan budaya seperti cara hidup, adat istiadat, kepercayaan, politik, ekonomi, pendidikan dan sebagainya)[25]
Untuk memahami novel-novel kajian perlu dikemukakan pengertian “kebudayaan”. Menurut Van Peursen dirasakan sesuai, kerana ditulis oleh seorang ahli filsafat sehingga sehaluan dengan objek kajian. Menurutnya, model kebudayaan dapat dibahagikan kepada tiga tahap iaitu:
i) tahap mitis; bilamana manusia masih terbenam di tengah-tengah dunia sekitarnya;
ii) tahap ontologis, bilamana manusia mengambil jarak terhadap alam raya dan terhadap dirinya sendiri;
iii) tahap fungsional, bila manusia mulai menyedari hubungan-hubungan lalu mendekati tema-tema tradisional (alam, tuhan, sesama, identiti sendiri) dengan cara yang baru.[26]
Ditinjau dari tahap yang ditunjukkan oleh Van Peursen, maka karya-karya yang
dikaji akan ditempatkan sebagai hasil budaya tahap kedua(ontologis) sebagai pertemuan di antara sesama budaya dan juga pertemuan nasional. Pertemuan nasional ini termasuklah pertemuan dengan dunia luar/negara lain dan juga pertemuan di peringkat dalam negara itu sendiri (termasuk pertemuan suku-suku lain).
Istilah yang sering digunakan oleh sarjana serantau berkaitan dengan aspek
kajian ini misalnya A. A Navis meletakkan kata “warna lokal” yang dapat disamakan dengan “ciri-ciri setempat’. Maksudnya ialah kehidupan sosial dan alam fikiran pelaku cerita yang hanya mungkin ada secara setempat. Jadi, pengertian ‘warna lokal’ itu ialah kehidupan sosial dan alam fikiran orang Minangkabau yang terkandung dalam karya sastera tersebut. Pengertian ini bertitik-tolak daripada pemahaman A. A Navis sesuai dengan pendapat Drs. G. Termoshuizen salah seorang hakim Sayembara Kincir Emas 1975 dalam pidato pemberian hadiah kepada cerpen beliau yang berjudul “Jodoh” di Hilversum tahun 1976 yang antara lain dikatakannya “cerpen Jodoh memiliki “warna lokal” yang tidak akan ditemui di tempat lain”.[27]
Yakob Sumarjo dalam buku “Masyarakat dan Sastra Indonesia” ada
memasukkan kata “warna lokal’ dan ‘warna daerah’ dalam esainya yang mengacu kepada novel-novel yang diterbitkan di Jakarta (pada masa Balai Pustaka) namun warna daerah Sumatera amat menyolok dalam sastera Indonesia waktu itu. Unsur-unsur ‘warna daerah’ itu termasuklah dalam aspek latar belakang karya, masalah dan aspirasi hidup masyarakat Minangkabau dalam sastera Balai Pustaka[28].
Zainab Kassim ada menulis dalam majalah Dewan Sastera yang berjudul ”Anugerah Sastera Negara: Negara Mewah Sastrawan Bertuah” juga ada menulis berkaitan tentang keunikan yang ada pada karya S. Othman Kelantan. Menurutnya novel dan cerpen S. Othman ‘mempamerkan ciri-ciri pewarnaan setempat, mewakilili kelompok masyarakat dan budaya Melayu dan pada masa yang sama mewakili nilai universal yang lebih besar’[29].
Warna daerah di dalam sesebuah novel muncul dari unsur latar(setting) cerita. Yang dimaksudkan latar bukan hanya unsur lokasi peristiwa, melainkan unsur cerita yang dapat membangun watak-watak, menentukan tema, serta membangun suasana tertentu. Novel yang berlatarkan masyarakat, tempat dan waktu tertentu tidak hanya mampu memberikan pengetahuan tentang masyarakat itu sahaja, tetapi lengkap dengan berbagai-bagai masalah watak, sikap hidup dan cita-citanya. Semua ini terjalin erat dengan unsur-unsur lain dalam sesebuah novel sehingga membentuk kesatuan yang mendalam sebagai sebuah karya sastera. Pengkaji harus mempunyai alasan, mengapa tema itu harus berlatarkan masyarakat tertentu dan bukan masyarakat di tempat lain.[30]
Menurut Subagio Sastrowardoyo, warna lokal bukan hanya pemakaian bahasa(kata dan ungkapan) setempat saja, tetapi juga cara berpakaian, adat-istiadat, tingkah-laku, cara berfikir, lingkungan hidup, sejarah, cerita rakyat, dan kepercayaan yang khas bagi suatu daerah. Menurutnya lagi, untuk memahami karya sastera yang berwarna lokal itu, tingginya harkat karya demikian tergantung kepada seberapa jauh horizon pandangan penulis yang terkandung di dalam cerita. Jika pengarang terlalu terikat pada peristiwa setempat saja tanpa mengangkatnya sampai kepada tema kemanusiaan yang umum, dan disamping itu warna lokal hanya untuk mencapai lukisan setempat yang aneh dan lucu saja, maka pengarang tidak sanggup memberi harkat yang tinggi kepada karyanya. Warna lokal yang di dapati pada Burung-burung Manyar, Ronggeng Dukuh Paruk, Atheis, dan Pengakuan Pariyem dapat dimasukkan dalam karya-karya sastera yang berharga kerana di dalam novel tersebut konteks pandangan kemanusiaan yang universal sungguhpun di dalam novel tersebut terdapat banyak sekali muatan lokal yang menguasai ceritanya[31]. Menurut Hamzah Hamdani, unsur latar memilikki fungsi yang penting di dalam karya kesusasteraan, terutama bentuk cereka seperti cerpen, novel dan drama. Karya kesusasteraan yang bermutu mampu memberikan gambaran cara hidup atau adat istiadat di tempat cerita itu berlaku. Hal-hal yang berhubungan seperti keadaan negeri, kemajuan, cita-cita orang waktu itu, sejarah dan ekonomi juga dimasukkan, menyebabkan cerita menjadi lebih sempurna dan benar tentang sesuatu tempat pada sesuatu masa tertentu dengan manusia yang hidup di dalamnya[32]. Menurut Nafron Hasjim pula, unsur warna daerah di dalam novel muncul dari unsur latar cerita. Menurutnya, latar bukan hanya unsur lokasi peristiwa, melainkan unsur cerita yang dapat membangun watak-watak, menentukan tema, serta membangun suasana tertentu. Novel yang berlatarkan masyarakat, tempat dan wakt tertentu, tidak hanya mampu memberikan pengetahuan tentang masyarakat itu sahaja, tetapi lengkap dengan berbagai masalah watak, sikap hidup dan cita-citanya. Semua itu terjalin erat dengan unsur-unsur dalam sebuah novel sehingga membentuk kesatuan yang mendalam sebagai sebuah karya sastera. Pengakaji harus mempunyai alasan, mengapa tema itu harus berlatarkan masyarakat tertentu dan bukan masyarakat di tempat lain.[33]
Beberapa istilah dapat ditemui berdasarkan kenyataan tersebut misalnya warna lokal’, ‘warna daerah’, ‘ciri-ciri setempat’, ‘kelompok masyarakat’, ‘pewarnaan setempat’, ‘budaya komuniti’ dan ‘pewarnaan tempatan’ (local colouring). Walaubagaimanapun, dalam kajian ini akan digunakan pengertian ‘sosiobudaya’ yang mempunyai konsep yang hampir sama iaitu berasaskan kepada struktur dan budaya komuniti. Maksudnya, kajian ini mengacu kepada ciri-ciri sesebuah masyarakat yang tertentu yang tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Ciri-ciri yang akan diberi tumpuan termasuklah dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Dengan kata lain kajian ini mengacu kepada hubungan masyarakat dengan budaya. Pemilihan ini dibuat memandangkan keempat-empat aspek itu telah mewakili hampir seluruh kebudayaan, khususnya bagi masyarakat Melayu Kelantan dan Melayu Minangkabau.

1.6 Metodologi Kajian
Periodisasi yang menjadi fokus dalam kajian ini ialah bermula pada tahun
1920 sehingga tahun 2000. Novel-novel yang dianalisis dibahagikan kepada dua kategori iaitu novel yang ditulis oleh penulis Kelantan di Malaysia dan Sumatera Barat di Indonesia. Untuk mengklasifikasi penulis Kelantan dan Sumatera Barat akan ditekankan mengikut konteks tempat penulis itu dilahirkan dan warisan budaya yang diwarisi daripada kedua orang tuanya dan komunitinya.
Pengertian penulis Kelantan ialah pengarang warganegara Malaysia yang dilahirkan di Kelantan dan sekurang-kurangnya mendapat pendidikan awal di Kelantan. Pengarang Sumatera Barat ialah pengarang yang dilahirkan dan dibesarkan di dalam budaya Minangkabau. Ini bermakna pengarang yang tidak dibesarkan dalam budaya Melayu Kelantan dan Minangkabau dan kedua orang tuanya bukan dari orang Melayu Kelantan atau Minangkabau tidak akan dikaji sungguhpun mereka menetap agak lama di tempat tersebut. Novel yang akan dikaji ialah novel-novel yang membicarakan masalah sosiobudaya dalam masyarakatnya sendiri. Novel yang ditulis oleh pengarang yang tidak memperlihatkan ciri-ciri sosiobudaya dalam masyarakatnya tidak akan dibicarakan dalam kajian ini. Contohnya novel yang dikarang oleh Sutan Takdir Alisyahbana, misalnya Layar Terkembang tidak lagi memperlihatkan budaya Minangkabau. Ini bermakna novel ini tidak akan diberi penekanan walaupun pengarang novel ini adalah orang Minangkabau tetapi beliau dilahirkan luar dari Sumatera Barat. Demikian juga dengan novel Belenggu karya Armijn Pane, memandangkan pengarang ini bukan dari orang Minangkabau. Walaubagaimanapun, novel-novel ini akan dibicarakan sebagai perbandingan dengan novel-novel yang lain sekiranya ada keterkaitan. Kajian ini menekankan kepada novel-novel yang diterbitkan sebagaimana tempoh masa yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, pertimbangan latar masa sebagaimana yang terdapat dalam teks tidak akan diberi penekanan. Maksudnya, latar masa yang terdapat dalam teks sama ada latar pada zaman lampau, latar semasa penulisan, dan latar yang akan datang tetap akan dikaji. Misalnya novel Perwira karya S. Othman Kelantan. Novel ini diterbitkan pada tahun 1980 tetapi latar masa yang terdapat dalam novel ini ialah pada zaman penentangan rakyat Kelantan kepada permerintah Inggeris. Kajian ini menekankan kepada tahun penerbitan novel iaitu pada tahun 1920- 2000 atau dengan lebih tepatnya sepanjang abad ke-20, namun demikian, ada sedikit pengecualian kepada novel yang berjudul Orang Kota Bharu karya S.Othman Kelantan yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2003. Lagi pun novel ini selesai ditulis pada 26 Julai 2000 sebagaimana yang dicatatkan oleh pengarang di bahagian penghargaan di dalam novel tersebut. Demikian juga dengan novel Merentas Sungai Sejarah karya Mohd. Nazmi Yaakub yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka juga pada tahun 2003. Novel ini akan tetap dikaji memandangkan ia sangat penting dan menggambarkan ciri-ciri sosiobudaya masyarakat Kelantan. Di samping itu juga dapat memperlihatkan apakah masih wujud kesinambungan idea di dalam novel yang ditulis pada abad ke-20 dengan novel yang ditulis pada awal abad ke-21.
Populasi penelitian ini adalah novel-novel-novel yang ditulis oleh penulis Kelantan dan Sumatera Barat. Untuk memudahkan analisis, maka novel-novel ini akan dianalisis mengikut urutan tahun diterbitkan iatu novel yang terawal hingga penghujung abad ke-20 atau awal abad ke-21. Novel-novel sebelum perang yang ditulis oleh penulis Kelantan ialah Acuman Mahkota(1937)[34], Sebelas Rajab(1938)[35], Melati Kota Bharu (1939)[36], manakala novel selepas perang ialah Pelangi(1962)[37], Pengertian(1966)[38], Pertentangan(1967)[39], Angin Timur Laut(1969)[40], Perjudian(1973)[41], Juara (1973)[42], Ombak Bukan Biru(1977)[43], Perwira(1980)[44], Kepulangan(1980)[45], Anak Kampung(1988)[46] Ruang Perjalanan(1989)[47], Wajah Seorang Wanita(1990)[48], Ustaz(1991)[49], Nagogho Astana(1997)[50]. Novel yang ditulis oleh Norhisham Mustafa khususnya pada dekad 1990 – 2000 juga akan diberi penekanan termasuklah Duri-duri di Tangkai Hati, Permata di Lembah Hati, Persingahan, Renda Sutera, Angin Permatang dan Menguak Kabus. Untuk memperkukuhkan lagi kajian, pengkaji terpaksa menggunakan novel Orang Kota Bharu(2003)[51] dan Merentas Sungai Sejarah(2003)[52]. Walaupun kedua-dua novel ini ditulis pada awal abad ke-21, namun demikian berdasarkan data-data yang terdapat di dalam novel tersebut masih relevan dengan skop kajian.
Selain itu, cerpen khususnya cepen yang ditulis oleh Fatimah Busu dan S. Othman Kelantan akan turut dikaji untuk memperkukuhkan kajian sebagai sumber sampingan memandangkan kedua-dua penulis ini banyak memaparkan tentang kehidupan sosiobudaya masyarakat Melayu Kelantan. Hal ini terpaksa dilakukan memandangkan penulis Kelantan yang lain kurang menggambarkan tentang kehidupan sosiobudaya masyarakat Melayu Kelantan di dalam novel. Walaubagaimanapun, hal ini tidak menganggu proses kajian ini memandangkan teks utama yang dikaji sudah mencukupi lagi pun cerpen adalah dari genre prosa. Cerpen-cerpen yang dikaji misalnya “Pahlawan Lembu” dan “Dedalu” oleh S. Othman Kelantan. Cerpen Fatimah Busu misalnya “Anak dari Kampung Pasir Pekan”(1975) dan “Anak Bumi Tercinta”.(1975), ‘Nasinya Tumpah”(1972), dan kumpulan “Lambaian Tanah Hijau”[53], dan “Yang Abadi”[54]. Ini bermakna novel penulis Kelantan yang akan dikaji ialah sebanyak 20 buah.
Novel-novel sebelum perang yang ditulis oleh penulis Sumatera Barat ialah
Sitti Nurbaya(1920)[55], Salah Asohan(1928)[56], Sengsara Membawa Nikmat(1929), Salah Pilih(1928)[57], Dijemput Mamaknya(1930)[58], Kalau Tak Untung(1933)[59], Pengaruh Keadaan(1937)[60] Tenggelamnya Kapal Van der Wijck(1938)[61], dan Merantau ke Deli(1939)[62]. Novel-novel lain sebelum perang yang dijadikan bahan kajian termasuklah Darah Muda(1927)[63], Pertemuan Jodoh(1932)[64] dan Karena Fitnah(1938)[65].
Novel selepas perang ialah Anak dan Kemenakan(1956)[66], Di Puncak Bukit Talang(1964)[67], Hati Nurani Manusia(1965)[68], Kemarau(1967)[69], Panggilan Tanah Kelahiran(1967),[70] Dan Perang pun Usai(1979)[71], Warisan(1979)[72], Bako(1983)[73], Dendang(1988)[74]. Untuk memperkukuhkan kajian, novel selepas perang yang dikaji ialah Cinta Tanah Air(1945)[75], Aki(1950)[76], Saraswati; Si Gadis dalam Sunyi(1970)[77], Pergolakan(1974)[78] dan Juita (1994)[79]. Kumpulan cerpen oleh A. A Navis iaitu Robohnya Surau Kami[80](1996, Gramedia) juga akan diberi pertimbangan dalam kajian ini. Sebanyak 30 buah novel dari penulis Sumatera Barat yang akan dianalisis dalam kajian ini.
Kriteria pemilihan novel didasarkan atas peranannya yang dianggap penting dalam sejarah perkembangan novel sepanjang abad ke-20 khususnya dalam kelompok penulis Kelantan dan Minangkabau. Peranan ini didasarkan kepada kedudukan novel ini berbanding dengan novel yang lain dan juga persoalan yang diungkapkan. Kesemua isi-isi utama yang diungkapkan dalam novel ini membicarakan tentang persoalan sosiobudaya masyarakat Melayu Kelantan dan Minangkabau.

1.7 Tinjauan Penulisan

Tulisan yang berkaitan tentang kajian sosiobudaya etnik tertentu dalam karya sastera dapat dilihat kajian yang dilakukan oleh Hamzah Hamdani yang berjudul “Warna Sarawak dalam Kesusasteraan Kebangsaan”. Dalam kertas kerja ini apa yang dilakukan oleh beliau ialah gambaran mengenai warna Sarawak dalam kesusasteraan kebangsaan. Dalam kajian ini beliau menggunakan semua genre: novel, cerpen, sajak dan drama pentas, dalam Bahasa Melayu dan ditulis oleh penulis seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei Darusalam. Karya-karya yang digunakan dalam tulisan tersebut ialah karya yang berakarkan corak kehidupan penduduk Sarawak sahaja yang akan di kaji. Novel-novel yang dibahas yang dalam tulisan tersebut ialah Hikayat Panglima Nikosa karya Ahmad Shawal bin Abdul Hamid(1876), Novel Ngayau karya Amil Jaya(1977), novel Cinta Gadis Rimba karya Harun Aminurrashid(1946), novel Melati Sarawak oleh Muhammad Rakawi Yusuf(1932), novel Menunggu Esok(1970) karya Salbiah Painah, Gadis Bernama Lina(1982) dan Seorang Gadis Sebuah Harapan(1985) karya Jamilah Morshidi, Novel Gugurnya langit Hijau Nanga Tiga(1982) oleh Jong Chian Lai.[81]
Kajian yang berkaitan tentang penulisan novel Melayu di Malaysia dapat dilihat dalam buku yang ditulis oleh S. Othman Kelantan yang berjudul “Kecenderungan Baru Dalam Novel Melayu: Satu Kajian Struktur”(1987). Buku ini membicarakan tentang kajian struktur novel-novel Melayu sebelum dan selepas perang(1920-1980). Kajian ini mendapati bahawa perubahan struktur, khususnya dari segi ciri dalaman, adalah disebabkan pengaruh pendidikan dan pembacaan. Pengaruh ini menyebabkan adanya beberapa perubahan yang baik dalam perkembangan struktur novel-novel Melayu dalam jangka masa yang disebutkan di atas[82].
Hashim Awang juga mengkaji tentang kajian struktur struktur novel-novel yang ditulis sebelum perang. Kajian ini dapat dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul ”Novel Hikayat; Struktur Penceritaan Melayu”. Buku ini merupakan suatu kajian novel hikayat iaitu kelompok novel-novel Melayu yang memiliki sejarah perkembangan, struktur dalaman dan tujuan penciptaannya yang tersendiri. Ia lahir dan berkembang dalam satu jangkamasa yang khusus(1925 – 1942). Struktur dalaman penceritaan terbentuk dalam satu kombinasi yang harmonis dan berkesan di antara dua unsur, iaitu unsur cereka baru dengan unsur hikayat lama[83](1989).
A. Teeuw juga menulis tentang kesusasteraan sebelum perang di Indonesia. Isi di dalam buku ini banyak membicarakan tentang novel-novel yang ditulis pada zaman tersebut dan latar belakang masyarakat Minangkabau. Tulisan ini dapat di lihat dalam bukunya yang berjudul “Sastra Baru Indonesia”(1970)[84].
John Frederick Penbrook telah membuat kajian yang berjudul “The Sociology of the Pre-War Indonesian Novel with Special Emphasis on Sumatran Novelists(1979)”. Beliau telah mengkaji empat buah novel penting yang diterbitkan pada tahun 1920 – 1942 di Indonesia. iaitu Sitti Nurbaya(Marah Rusli), Salah Asohan(Abdul Moeis), Layar Terkembang(Sutan Takdir Alisjabana) dan Belenggoe(Armijn Pane). Tesis tersebut bertitik tolak dengan masyarakat dalam cerita rekaan dapat dianggap sebagai keseluruhan sumber data-data sosial. Setelah beliau mengkaji berkaitan tentang adat Minangkabau, masyarakat Minangkabau dan novel Minangkabau, tesis ini menyimpulkan bahawa isi dua novel pertama dapat diterima sebagai sumber-sumber data sosial sebab dua novel ini memberi gambaran kebenaran dan kejujuran dari kehidupan keluarga Minangkabau berdasarkan tahun tersebut. Bagaimanapun dua novel yang seterusnya, tidak dapat diterima sebagai sumber data yang betul dari keterangan sosial yang sebenarnya kerana pengarang novel tersebut telah menterjemahkan latarbelakang dari kebebasan dan proses urbanisasi. Watak-watak yang terdapat dalam novel tersebut juga dikembangkan sama dengan novel-novel barat[85].
Sapardi Djoko Damono juga membuat kajian berkaitan novel-novel sebelum perang di Indonesia yang berjudul “Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang”(1979). Kajian ini membicarakan tentang perkembangan novel Indonesia sejak tahun 1920-an sampai tahun 2000. Perkembangan yang dibicarakan terutama sekali yang menyangkut hubungan antara unsur-unsur formalnya dan situasi sosial yang telah melahirkannya. Kajian ini menekankan kepada keadaan penerbitan dan keadaan politik pada umumnya, dengan tidak meninggalkan keadaan kepengarangan yang erat hubungan dengan dunia penciptaan[86].
Lukman Ali ada membuat kajian yang berjudul “Unsur Adat Minangkabau dalam Sastra Indonesia (1922 – 1956)”. Sembilan dari empat belas novel yang bicarakan dalam kajian ini membawakan soal kahwin paksa tetapi hanya lima di antaranya yang berlaku dalam lingkungan kekuasaan mamak dan ibu. Perkahwinan antara orang sepesukuan telah menimbulkan konflik antara adat dan agama. Persoalan adat yang dibicarakan dalam kajian ini adalah persoalan adat Minangkabau. Karya-karya sastera yang mengandungi unsur-unsur adat Minangkabau terbit berturut-turut antara tahun 1922 – 1940 kecuali novel Anak dan Kemenakan yang terbit dalam tahun 1956. Dalam tahun 1922 – 1940 pengarang secara berganti-ganti menggarap persoalan adat dari sumber adat yang dipegang oleh masyarakat Melayu Minangkabau. Menurut Lukman Ali, peristiwa yang terdapat dalam novel ini membenarkan kepada masyarakat sebagai suatu hasil sastera dari suatu zaman dan situasi[87].
Nafron Hasjim telah membuat kajian mengenai novel-novel dari Indonesia yang memperlihatkan warna daerah secara jelas dalam kajiannya yang berjudul “Warna Daerah dalam Novel Indonesia Moden”. Karya yang dikaji ialah novel Bako(1980) karya Darman Moenir. Novel ini berkaitan dengan persoalan masyarakat Minangkabau dan hubungannya dengan adat. Novel kedua yang dikaji ialah novel Pulau(1976) karya Aspar dan novel ini membicarakan masyarakat di Tanjung Bira, Sulawesi Selatan. Karya yang terakhir ialah novel Upacara(1978) karya Layun Rampan. Novel ini membicarakan tentang suku Benuaq di pedalaman Kalimantan.[88]
Mursal Esten juga ada membuat kajian berkaitan tentang permasalahan masyarakat Minangkabau di dalam karya. Beliau menggunakan 6 buah novel dan satu buah cerpen yang ditulis oleh penulis Minangkabau. Novel-novel yang dikaji ialah Salah Asohan(1920), Siti Nurbaya(1979), Tenggelamnya Kapal van der Wijck(1977), Kemarau(1977), Warisan(1979) dan Bako(1983) manakala cerpen ialah “Jodoh” karya A.A Navis. Beberapa permasalahan khas Minangkabau menyangkut masalah perkahwinan, masalah harta pusaka, masalah kedudukan dan fungsi keluarga ibu (dalam hal ini kedudukan dan fungsi Mamak). Dari pengamatannya, beliau merumuskan bahawa permasalahan Minangkabau di dalam karya-karya sastera Melayu Indonesia itu kelihatannya mahu diangkat menjadi permasalahan-permasalahan Indonesia sebagai suatu masyarakat baru yang sedang tumbuh dan berkembang.[89]
Mursal Esten juga ada mengkaji tentang usaha untuk menjadikan kekayaan tradisi sebagai sumber penciptaan menyebabkan kesusasteraan Indonesia diwarnai oleh unsur-unsur budaya etnik masing-masing. Salah seorang sastrawan Indonesia yang menjadikan kekayaan budaya tradisi (khususnya mitos Minangkabau) sebagai sumber penciptaan adalah Wisran Hadi. Beliau telah menulis sejumlah teks sandiwara yang bertolak dari mitos dan lagenda Minangkabau. Teks-sandiwara tersebut ialah Cindua Mato. Mitos Minangkabau Cindua Mato yang menjadi dasar tolak penciptaan teks sandiwara Wisran Hadi adalah mitos yang amat popular, diyakini sebagai bertul-betul terjadi oleh warga masyarakat Minangkabau. Salah satu penemuan penting kajian ini ialah sikap kritis dan kreatif terhadap tradisi adalah suatu usaha untuk membuat tradisi tetap menjadi baru; suatu usaha untuk menjawab tantangan-tantangan zaman yang bergeser dan berubah. Sikap kritis dan kreatif terhadap tradisi, menyebabkan nilai-nilai tradisi tidak tidak menjadi obsult dan menyebabkan nilai-nilai itu tetap dapat dikembangkan. Ditinjau dari sudut ini, teks sandiwara karya Wisran Hadi merupakan upaya untuk membuat tradisi Minangkabau tetap menjad baru. Aspek yang lain, karyanya itu adalah usaha untuk meneruskan dan mengembangkan tradisi Minangkabau, tetapi pada sisi lain ia melonggarkan ikatan dan nilai-nilai yang obsolut dari tradisi itu.[90] Semua penelitian dan buku tersebut tidaklah secara langsung menyentuh persoalan dari topik penelitian untuk kajian ini yakni “Novel-novel Penulis Kelantan dan Sumatera Barat: Suatu Tinjauan Sosiobudaya”. Namun penelitian dan buku itu tetap berguna sebagai informasi dan bahan perbandingan untuk menelaah topik kajian ini.
Kajian ini adalah kajian yang berbeza dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Kajian ini merupakan kajian yang khusus membahaskan persoalan sosiobudaya yang terdapat di dalam novel penulis Kelantan dan Sumatera Barat dari tahun 1920 hingga 2000. Penulis yakin persoalan sosiobudaya di dalam novel-novel tersebut belum pernah dilakukan secara menyeluruh sebelum ini.

1.8 Pendekatan Teori
`
Abrams di dalam bukunya "The Miror and The Lamp (1979) telah membahagikan
pengkajian sastera dapat ditelaah melalui empat kelompok besar; dan empat kelompok ini dapat di lihat sebagai model yang telah mencakupi keseluruhan situasi dan orientasi karya sastera. Kelompok besar tersebut dapatlah dilihat berdasarkan model berikut:
a) Model yang menonjolkan kajian terhadap peranan pengarang sebagai pencipta karya sastera disebut ekspresif; Pendekatan ini dapat kategorikan kepada dua bahagian iaitu:
i) kajian sastera sebagai karya yang dekat dengan sejarah, terutama sejarah yang berhubungan dengan kehidupan pengarang. Hal-hal yang akan dibahas termasuklah latar belakang kehidupan pengarang; daerah kelahirannya, latar belakang sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan dan pengalaman penting. Dengan mengetahui latar belakang tersebut, segala sesuatu yang termaktub di dalam karya sastera dihubungkan dengannya.
ii) karya sastera dianggap sebagai pancaran kepribadian pengarang. Gerak jiwa, pengembaraan imaginasi, dan fantasi pengarang terlukis di dalam karyanya. Di dalam novel misalnya, watak tokoh utama dianggap sebagai watak pengarang sehingga idea, fikiran, dan perasaannya dihubungkan dengan idea, fikiran, dan perasaan pengarang. Pengertian ini telah menghasilkan pendekatan psikologi khususnya psikologi pengarang

b) Model yang memberi keutamaan terhadap peranan pembaca sebagai penyambut dan penghayat sastera disebut pragmatik; Pendekatan ini dikenali sebagai pendekatan resepsi sastera. Pembaca adalah pribadi yang tidak dapat melepaskan diri dari lingkungan sosial budaya. Hal ini akan mempengaruhi persepsinya terhadap sesuatu sehingga persepsi tersebut sesuai dengan pengaruh lingkungannya. Pengertian ini menghasilkan teori kesan. Teori kesan mengizinkan kemunculan beberapa pendekatan seperti pendekatan moral yang berpegang kepada tanggapan bahawa karya sastera yang baik wajar dibangunkan dengan unsur-unsur moral.
c) Model yang berorientasi kepada aspek referensial dalam kaitannya dengan dunia nyata disebut mimetik (mimetic atau mimesis); kritik sastera yang melihat hubungan antara karya sastera dengan realiti; sejauh mana karya sastera membayangkan realiti. Kritik sastera mimetik sering disebut sosiologi sastera.
d) Pengkaji yang memberi perhatian penuh pada karya disebut sebagai pendekatan objektif. Kritik sastera jenis ini dikenali sebagai kritik struktural. Prinsip yang digunakan dalam kritik jenis ini pada umumnya dapat dibahagikan lima jenis iaitu;
i) kritikan berpusat pada karya semata. Karya sastera dianggap sebagai sesuatu yang otonom yang lebih kurang terlepas dari dunia lain.
ii) karya sastera mempunyai komponen-komponen. Komponen karya sastera adalah segala unsur yang membentuknya.
iii) Penganalisisan karya sastera bertujuan untuk membongkor dan memaparkan secermat, seteliti, semendalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastera yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh.
iv) Analisis juga melihat hubungan antara unsur-unsur. Hal ini didasarkan setiap unsur mempunyai fungsi dan tidak boleh diabaikan
v) Karya yang baik adalah karya yang mempunyai keharmonisan antara bentuk dan isi. Bentuk dan isi tidak lagi dibezakan. Kedua-duanya disebut sebagai struktur karya sastera[91].

Keempat-empat model pendekatan ini memiliki konsepnya masing-masing sesuai
dengan perkembangan ilmu sastera. Namun demikian, pendekatan ini saling melengkapi. Jadi, boleh dikatakan dalam rangka pengkajian sastera tidak ada satu model pun yang dianggap paling sempurna. Hal ini disebabkan kerana karya sastera sebagai karya kreatif hadir sangat beragam dan memiliki tuntutan sendiri. Kajian ini tidak melihat satu teori sebagai sesuatu yang mesti dilaksanakan secara ketat. Satu teori bersama-sama teori yang lain dilihat sebagai cara bagaimana pengkaji mengintrepitasi karya sastera yang pada hakikatnya sesuatu yang kompleks yang tidak mungkin dapat diintrepitasi menggunakan satu teori sahaja.
Pendekatan objektif adalah pendekatan yang memberi perhatian penuh pada karya karya sastera sebagai sebuah struktur. Oleh kerana itu, pembicaraan ini mengarah pada strukturalisme. Satu konsep dasar yang menjadi ciri khas struktural adalah adanya anggapan bahawa karya sastera merupakan satu struktur yang otonom yang dapat difahami sebagai suatu kesatuan yang bulat dengan unsur pembangunnya saling berjalinan di antara satu sama lain. Oleh kerana itu, karya sastera harus dikaji berdasarkan strukturnya sendiri, lepas dari latar belakang sejarah, niat penulis dan kesan dari pembaca. Kelemahan dalam pendekatan ini ialah melepaskan karya sastera dari latar belakang sejarahnya dan memisahkan karya sastera dari kebenaran sosial budaya. Namun demikian Teeuw berpendapat bahawa analisis struktur merupakan tugas yang paling penting yang perlu dilakukan oleh pengkaji sastera sebelum pengkaji tersebut mengkaji aspek lain yang terdapat dalam karya.[92]
Pemahaman struktur yang dimaksudkan itu adalah pemahaman atau analisis unsur atau unsur-unsur pembangun konkritan karya sastera. Unsur-unsur pembangun karya sastera itu terdiri daripada tema, fakta cerita, dan sarana sastera. Fakta cerita terdiri dari plot, watak dan latar; sedangkan sarana sastera biasanya terdiri dari sudut pandang, gaya bahasa dan suasana, simbol-simbol dan juga cara pemilihan judul. Di dalam karya sastera, fungsi sarana sastera adalah memadukan fakta sastera dengan tema sehingga makna karya sastera dapat difahami dengan jelas. Berdasarkan kepada pandangan Teeuw, sebelum pengkaji membincangkan aspek sosiobudaya sebagaimana yang menjadi matlamat dalam kajian ini maka unsur-unsur yang membangun karya sastera terutama aspek tema, watak dan perwatakan, dan latar akan diberikan perhatian terutama novel-novel utama yang dijadikan teks dalam kajian ini. Perbincangan akan lebih ditumpukan kepada aspek-aspek keindahan dalam sesebuah novel yang menyangkut aspek penilaian terutama kekuatan dan kelemahan yang ada dalam teks kajian.[93] Perbincangan pendekatan ini akan ditumpukan dalam bab ketiga dalam kajian ini.
Pendekatan sosiologi sastera menjadi popular pada abad ke-19 dan 20 setelah H.A. Taine mengemukakan pendapat bahawa sastera harus dinilai dari sudut waktu, bangsa dan persekitaran[94]. Istilah sosiologi sastera pada umumnya tidak berbeza dengan pengertian dengan sosiosastera, pendekatan sosiologikal, atau pendekatan sosiobudaya terhadap sastera. Sunggupun pendekatan ini mencakupi berbagai pengertian namun demikian, semua pengertian ini mempunyai perhatian terhadap sastera sebagai institusi sosial yang diciptakan oleh sasterawan sebagai anggota masyarakat.
Dalam pendekatan sosiologikal, hubungan antara sastera dengan masyarakat dapat diteliti pada faktor luaran teks dan faktor dalaman teks. Terdapat tiga pendekatan yang boleh digunakan untuk memahami karya berdasarkan pendekatan ini:
a) Membicarakan latar belakang pengarang, pembaca dan masyarakat.
Beberapa keterangan yang tertentu misalnya biodata pengarang terutama yang berkaitan tempat dilahirkan dan dibesarkan, sosialisasi, pendidikan, alam sekitar, status sosial, nilai kehidupan, dan kebudayaan yang ada dalam masyarakat pengarang. Seterusnya, hal yang berkaitan tentang khalayak sastera dan dunia penerbitan juga perlu diperhatikan sebelum memahami aspek dalaman teks(intrinsik)
b) Memahami aspek dalam karya
Aspek dalaman dalam sesebuah karya perlu dikenal pasti terutama yang berkaitan dengan tema, watak, plot, latar, sudut pandangan dan sebagainya yang terdapat di dalam sesebuah karya. Tema yang baik mestilah menggambarkan kepentingan masyarakat. Watak-watak yang dipaparkan mestilah tidak berjuang untuk kepentingan diri sendiri.
b) Sastera sebagai cermin masyarakat
Teks sastera yang berusaha untuk menampilkan keadaan masyarakat atau karya yang dapat diterima sebagai cermin masyarakat. Kriteria yang perlu diberi perhatian termasuklah sistem sosial sewaktu perubahannya tercermin di dalam karya sastera? Sejauh mana pula sastera boleh digunakan sebagai sumber untuk menganalisis sistem sosial, etika, budaya dan falsafah masyarakat serta aspek-aspek sosial yang lain misalnya stratifikasi sosial, interaksi sosial, masalah sosial, konflik dan sebagianya. Ketiga-tiga kriteria pendekatan ini akan digunakan, namun demikian anggapan karya sebagai sumber dokumen sosial yang diberi penekanan.

Berdasarkan kepada aspek pendekatan sosiologikal sebagaimana yang dibincangkan, maka konsep sastera sebagai cermin masyarakat akan diberikan tumpuan yang lebih mendalam. Hal ini disebabkan sesebuah karya tentunya akan membincangkan masalah masyarakat. Informasi kemasyarakatan yang diungkapkan di dalam novel sangat jelas kerana watak-watak yang terdapat di dalam cerita dianggap seperti peristiwa benar dalam masyarakat yang nyata. Sehubungan itu, karya sastera yang lahir di tengah-tengah masyarakat tidaklah lahir dari “kekosongan sosial” semata-mata, tetapi secara langsung atau tidak, pengarang akan terpengaruh dengan lingkungannya. Hasilnya persoalan kemasyarakatan yang dilihatnya akan turut terpengaruh dalam proses penghasilan sesebuah karya.
Unsur-unsur yang ada dalam karya misalnya unsur budaya, peristiwa, citra, motif, dan tema dari sesebuah karya, seorang pengkaji akan dapat melihat keterkaitan dengan realiti yang ada sesuai dengan yang dikehendaki. Dengan kata lain, pendekatan ini melihat hubungan langsung antara yang ada dalam karya dengan aspek budaya yang ada pada zaman tersebut. Menurut Allan Swinggewood, pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan positivistik. Konsep asas pendekatan ini menganggap karya sastera sebagai refleksi dari realiti.
Berangkat daripada konsep sosiobudaya sebagaimana yang telah dibincangkan iaitu merangkumi aspek sosial, politik, adat dan istiadat, kepercayaan serta ekonomi sesebuah masyarakat. Ini bermakna kebudayaan adalah rangkuman segala aspek hidup manusia, baik dalam bentuk fikiran, kepercayaan, perlakuan atau pun penghasilan dalam sesuatu masyarakat yang diterima oleh sebahagian besar anggotanya dan mewarisinya turun-temurun.
Strukturalisme yang diterapkan secara murni ternyata mengandungi kelemahan misalnya karya sastera dari rangka sosial budaya. Ketidakpuasan teori ini maka timbul pendekatan baru yang berorientasi kepada peranan pembaca sebagi pemberi makna sastera meskipun tidak meninggalkan strukturalisme begitu saja. Kesedaran akan terbatasnya strukturalisme dan perlunya dikembangkan pendekatan baru yang disebut strukturalisme dinamik dipelopori oleh Jan Mukarovsky dan Felix Vodicka dari kelompok strukturalis Praha. Konsepsi semiotik yang mendasari strukturalisme dinamik itu menyatakan, bahawa pemahaman terhadap seni sebagai struktur dilandasi keinsafan akan ciri khasnya sebagai sign(tanda) yang mendapat makna sepenuhnya melalui persepsi(penerimaan, penyambutan) pembaca; tidak hanya secara individu, tetapi berdasarkan persepsi beberapa generasi pembaca. Dengan konsep tersebut, maka penilaian sastera bersifat diakronik dengan memperhatikan keseluruhan sistem atau norma: sastera, bahasa, sosial, dan budaya yang melatarbelangkangi karya sastera dan pembaca.[95]
Jadi, seorang pembaca akan memahami karya sastera tertentu dengan sepenuh hati apabila ia memahami sistem ataupun norma sosial budaya yang membingkai sistem bahasa tertentu, yang sekaligus membingkai sistem sastera sebagaimana dimanfaatkan seorang pengarang.[96] Jelasnya, untuk memahami novel penulis Kelantan dan Sumatera Barat, seorang pengkaji itu harus memahami lebih dahulu sistem atau konvensi sastera yang menyangkut novel penulis tersebut, sekali gus harus memahami pula konvensi bahasa yang dipergunakan oleh pengarang. Sehubungan itu, pengkaji perlu mengetahui latar belakang sosial budaya yang merupakan lapis tertinggi dalam keseluruhan sistem itu. Dalam pelaksanaannya sudah jelas bahawa pemahaman itu memerlukan bantuan lingustik, sosiologi, sejarah, antropologi, dan filsafat sebagai disiplin-disiplin yang harus dimasuki oleh pengkaji sastera. Hal tersebut berlaku kerana ternyata bahawa sebuah struktur sastera tidak berada dalam kekosongan, tetapi ada hubungannya dengan struktur di luar teks itu sendiri, atau ada hubungannya dengan dunia nyata tetapi tidak semestinya berada di bawah faktor-faktor tadi.
Berhubung dengan kajian ini, aspek-aspek sosiobudaya yang akan dibincangkan termasuklah;
a) Masalah sosial; khususnya bagaimana individu atau masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan konvensi adat yang pegang dalam masyarakatnya. Hal yang akan diberi perhatian terutama dalam aspek kekerabatan dan kekeluargaan terutama permasalahan yang ada hubung kait dengan kelangsungan institusi adat Minangkabau. Aspek ini akan dibincangkan secara mendalam dalam bab keempat dalam kajian ini iaitu perbincangkan khusus dalam novel-novel yang ditulis oleh pengarang Sumatera Barat. Unsur-unsur sosial yang lain termasuklah intraksi sosial, stratifikasi sosial, konflik dalam masyarakat dan sebagainya.
b) Masalah pendidikan; khususnya perbezaan tingkat pendidikan, implikasi daripada penerimaan pendidikan sama ada positif atau tidak dan tanggapan individu serta kelompok masyarakat yang menerima sistem pendidikan yang ada .
c) Masalah ekonomi; khususnya bagaimana individu dan masyarakat mengatasi kekurangan khususnya dalam aspek material. Implikasi bila mereka tidak dapat mengatasi masalah kekurangan atau implikasi yang mereka terima bila memenuhi kehendak yang diinginkan dalam kehidupan. Bagaimana masyarakat berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi dan cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi.
d) Masalah politik; khususnya masalah-masalah yang berkaitan dalam bidang politik dan bagaimana individu dan masyarakat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam usaha mereka menyelesaikan permasalahan tersebut tentunya terdapat beberapa implikasi yang mereka terima sama ada positif atau negatif. Terutama yang berkaitan tentang apa yang mereka perjuangkan apakah mencapai kejayaan atau sebaliknya. Kajian juga memfokuskan bagaimana dasar-dasar pemerintahan mempengaruhi kepada corak pentadbiran dalam sesebuah kawasan atau negara.

Setelah aspek tersebut ditinjau, kajian yang selanjutnya mengarah kepada
bagaimana aspek sosiobudaya yang terdapat di dalam novel diterapkan di dalam novel. Unsur sosiobudaya sebagaimana yang ingin dikaji oleh penulis ialah wujudnya ciri-ciri tertentu yang tidak mungkin dimiliki oleh suku kaum yang lain. Masing-masing suku ini berbeza dari segi percakapan(dialek), bahasa, adat, tabiat, sikap dan pembawaan. Ciri-ciri inilah yang ingin dinyatakan oleh pengkaji di dalam karya yang ditulis oleh pengarang sebagai wakil dari suku yang tertentu. Unsur ini di dalam karya di kenali sebagai kesedaran kebudayaan(Cultural Consciousness). Menurut Cuddon, kesedaran kebudayaan ialah adanya kecenderungan memasukkan elemen sosiologi dan antropologi serta cara hidup masyarakat/bangsa tertentu ke dalam karya. Terkandung dalam perspektif ini adalah kajian sosiologi dan antropologi, sejarah dan politik, bahasa dan semua cabang kesenian( tarian, muzik, kesusasteraan; termasuk sastera lisan/sastera rakyat, karya seni tampak; arca, lukisan, catan, ukiran seterusnya pandangan hidup(world view), kepercayaan(belief/ritual) dan “survival”.
Kesedaran kebudayaan tidak hanya memperlihatkan elemen pewarnaan tempatan(local colouring) bagi masyarakat/bangsa tertentu sebagaimana takrifnya yang longgar, akan tetapi memasukkan semua aspek di atas yang merangkumi kajian sejarah, geografi, sosial, pendidikan dan politik masyarakat/bangsa berkenaan. Justeru itu sebuah karya yang menampilkan “Kesedaran Kebudayaan” akan kelihatan sangat asli dan unik. Ia menembusi ruang pengalaman hidup secara peribadi si pengarang dan hasil pembacaan yang sempurna.[97]
Terdapat pelbagai kaedah yang digunakan oleh pengarang untuk memaparkan aspek sosiobudaya di dalam karya mereka misalnya kaedah adaptasi interteks, pengamatan, peniruan-Imitasi dan pengalaman peribadi. Kaedah adaptasi interteks bermaksud membuat adaptasi dari berbagai sumber sampingan, termasuk teks-teks yang terhasil samada telah lama dihasilkan atau baru dihasilkan. Teks-teks ini meliputi teks-teks tentang sejarah, agama, politik, kebudayaan, kesenian, falsafah, antropologi dan kesusasteraan seperti epik dan lagenda. Di samping teks-teks yang bertulis, adaptasi juga boleh dilakukan terhadap karya-karya lisan seperti cerita-cerita rakyat, dongeng, kepercayaan, tahyul dan mitos. Pengadaptasian interteks ini dapat dilakukan dengan kepelbagaian teknik penulisan; simbol, metafora, imej, alegori, personafikasi, imbas kembali, analogi, simili, malah dengan teknik transformasi dan konvesional.
Kaedah Peniruan –Imitasi dimaksudkan sebagai meniru kehidupan manusia, alam, tumbuhan dan segala aktivitinya secara langsung. Ertinya berhubungan secara terus dengan alam ciptaan Tuhan dan aktivitinya, bukan menerusi perantaraan karya atau teks
Kaedah pengalaman peribadi yang dihadapi oleh pengarang. Pengalaman ini adalah khazanah individu yang tidak ternilai. Berdasarkan kepada pengalaman peribadi yang dihadapi oleh pengarang dan ditulis di dalam karyanya[98]. Kesemua pendekatan ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam bab keenam dalam kajian ini

1.9 Hipotesis

Berdasarkan kerangka penulisan meliputi permasalahan kajian, tujuan dan kepentingan kajian, metodologi kajian dan pendekatan teori, kajian ini akan dibuat berdasarkan hipotesis berikut;
a) Kecenderungan masyarakat Melayu Kelantan dan Melayu Minangkabau untuk menerima pendidikan moden terutama pada awal abad ke-20 memberi kesan yang positif lahirnya penulis-penulis yang terkemuka dari kedua rumpun Melayu ini.
b) Lahirnya pelopor penulisan novel dari kedua rumpun Melayu ini adalah menjadi titik tolak kepada perkembangan novel yang dicetuskan oleh kedua-dua rumpun Melayu ini sehingga karya mereka dapat dianggap sebagai karya agung.
c) Pengarang yang lahir dalam sesebuah masyarakat yang tertentu berkecenderungan memasukkan aspek sosiobudaya yang dipunyai dalam masyarakatnya. Aspek sosiobudaya yang sering yang menjadi permasalahan dalam tulisan mereka termasuklah;
i) permasalahan sosial dalam masyarakat terutama yang disebabkan oleh adanya interaksi sosial dan stratifikasi sosial sehingga menimbulkan konflik dalam masyarakat;
ii) wujudnya permasalahan pendidikan dalam masyarakat disebabkan tentang adanya kesedaran untuk memperbaiki taraf hidup melalui pendidikan. Proses tentang penerimaan kesedaran ini mewujudkan perbezaan tingkat tingkat pendidikan sehingga mempengaruhi kepada daya pemikiran. Proses penerimaan pendidikan juga akan mempengaruhi cara berfikir dan bertindak dalam masyarakat.
iii) Wujudnya permasalahan ekonomi dalam masyarakat disebabkan keinginan sesebuah masyarakat untuk mengatasi kekurangan yang ada. Kekurangan yang ada mendorong mereka untuk bertindak mengikut apa yang mereka fikirkan ada kesesuaian untuk mengatasi segala kekurangan tersebut
iv) Wujudnya permasalahan politik disebabkan timbulnya persepsi tentang fahaman politik yang diterima sehingga mempengaruhi kepada cara berfikir dan bertindak dalam masyarakat. Permasalahan politik juga akan timbul sekiranya ada konflik diantara orang yang memerintah dengan orang yang diperintah. Kedua-dua pihak menganggap apa yang mereka inginkan ada landasan atau hujah yang tersendiri sehingga wujudnya salah tafsiran dan wujudlah konflik.
e) Adanya unsur sosiobudaya dalam karya disebabkan pengarang masih lagi terikat dengan konvensi budaya tradisi yang ada dalam masyarakatnya dan pengarang lebih mudah memaparkan persoalan yang terjadi sebagaimana yang mereka alami sendiri dalam kehidupan mereka sama ada berdasarkan pengalamannya sendiri, apa yang di lihat atau apa yang di dengar. Konvensi budaya tradisi ini dapat dilihat sama ada dalam bentuk teks tertulis dan teks tidak tertulis. Kaedah memasukkan unsur sosiobudaya akan digunakan oleh pengarang dengan pelbagai pendekatan kreatif.
Hipotesis-hipotesis di atas menggambarkan bahawa kajian ini adalah berkaitan sosiobudaya dalam masyarakat Melayu Kelantan di Malaysia dan masyarakat Melayu Minangkabau di Indonesia. Namun demikian, kajian ini bukanlah menekankan aspek-aspek kebudayaan yang bersifat empirikal. Hal ini disebabkan kajian ini masih terbatas kepada kajian sosiologikal yang mengenali masyarakat berdasarkan teks sastera, iaitu sosiobudaya. Data-data akan dikumpulkan terutama dari teks kajian untuk menjelaskan hipotesis di atas. Variabel yang akan dipilih berdasarkan kepada novel-novel-novel yang dipilih dan dalam proses analisis novel tersebut, penekanan yang akan diberikan keutamaan ialah watak, latar, dan tema. Penekanan kepada kepada watak akan diberi keutamaan terutama siapa yang bertindak, dalam aspek apa ia bertindak, dan apakah hasil dari tindakkannya itu. Penekanan kepada latar ialah di mana kejadian itu berlaku dan apakah peristiwa yang terjadi. Penekanan kepada tema ialah apa yang ingin disampaikan oleh pengarang termasuk fikiran-fikiranya dan implikasi dari pemikirannya.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dapat mengukur atau menjawab hipotesis tersebut. Kesemua data-data yang terdapat di dalam novel akan dikumpul dan diklasifikasikan mengikut pembahagian dan kelompok yang tertentu. Seterusnya data-data tersebut akan dianalisis sesuai dengan pendekatan teori. Jawapan dari hipotesis ini akan dapat memberikan gambaran tentang unsur-unsur sosiobudaya yang terdapat dalam novel penulis Kelantan dan Sumatera Barat bermula awal abad ke-20 hingga akhir abad ke-20. Unsur-unsur sosiobudaya yang terdapat dalam novel dapat dijadikan ukuran tentang realiti permasalahan sosiobudaya sesuai dengan zamannya iaitu dari tahun 1920 hingga tahun 2000. Di samping itu hipotesis ini akan dapat menjawab mengapa pengarang menggunakan permasalahan sosiobudaya dalam karyanya dan apakah teknik yang digunakan oleh pengarang sehingga karyanya menarik pembaca untuk membaca teks tersebut..
Pada anggapan pengkaji, data-data yang terdapat di dalam teks kajian tentunya tidak akan seimbang dari segi kuantitinya dan juga permasalahan yang dibahas dalam teks kajian juga berbeza. Perbezaan ini disebabkan oleh latar belakang sosio budaya yang berbeza, bahasa, pendidikan, pengalaman politik, dan pengalaman sejarah dan sebagainya. Hal ini tidak dapat dielakkan kerana ada sesetengah novel hanya memaparkan satu aspek sahaja manakala novel yang lain memaparkan banyak aspek. Walaubagaimanapun ketidakseimbangan data-data ini mewujudkan pertanyaan kepada pengkaji dan pengkaji akan berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut.

1.10 Teknik Analisis

Kaedah penyelidikan ini menggunakan metode deskriptif iaitu proses pemecahan masalah. Pelaksanaan metode deskriptif bukan sahaja terbatas kepada pengumpulan dan penyusunan data. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kaedah kualitatif. Data-data yang diambil akan diteliti menurut kesesuaian kajian ini.
Kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan di perpustakaan dan wawancara. Bahan-bahan penyelidikan ini termasuklah buku, majalah, buletin, dan laporan penyelidikan. Bahan-bahan yang tidak diterbitkan termasuklah kertas-kertas seminar, akhbar-akhbar, serta maklumat yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
Melalui penyelidikan ini pengkaji akan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan bidang kajian. Pengkaji akan berusaha untuk membaca kesemua novel yang ditulis oleh pengarang Kelantan dan Sumatera Barat bermula pada zaman awal perkembangan novel tersebut. Seterusnya pengkaji akan memisahkan novel yang ada hubungan dengan bidang kajian. Novel-novel yang tidak ada kaitan dengan bidang kajian akan dipisahkan sebagaimana yang telah dibincangkan di bahagian metodologi kajian. Seterusnya, pengkaji akan memisahkan novel yang ada hubungan dengan bidang kajian. Novel-novel yang tidak ada kaitan dengan bidang kajian akan dipisahkan sebagaimana yang telah dibincangkan di bahagian metodologi kajian. Seterusnya, berdasarkan kepada novel yang ada kaitan dengan bidang kajian akan dikumpulkan dan dibaca sehingga pengkaji benar-benar memahami aspek struktur terutamanya yang berkaitan tentang tema, persoalan, latar, watak dan gaya bahasa. Aspek ini akan dibincangkan di bahagian bab I.
Dalam bab II, kajian ini akan menekankan kepada kedudukkan dan sejarah negeri Kelantan dan propinsi Sumatera Barat. Tujuannya ialah agar pembaca dapat mengetahui letak negeri negeri Kelantan dan Propinsi Sumatera Barat dan pengalaman sejarah yang dialami sebelum abad pertama lagi sehingga Kelantan dan Sumatera Barat bergabung dan merdeka bersama Tanah Melayu dan Indonesia . Pengkaji akan menggunakan buku-buku sejarah yang berkaitan dengan negeri Kelantan dan Sumatera Barat. Buku-buku yang digunakan ialah ‘Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu, 1995, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur’, ‘Nik Mahmood Ismail, 1934, Ringkasan Catera Kelantan, Kota Bharu: Al-Matbaah Al-Assasiah Kompeni, ‘Sejarah Daerah Sumatera Barat, Pemerintah Daerah Sumatera Barat; Padang’, M. Rasjid Manggis Dt. Radjo Panghoeloe, 1982, Minangkabau; Sejarah Ringkas dan Adatnya’, dan ‘Taufik Abdullah, 1971, School and Politics; Kaum Muda Movement in West Sumatra(1927 – 1933), Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, New York.’Setelah itu barulah pengkaji akan berusaha menerangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya penulis novel di negeri Kelantan dan Sumatera Barat. Buku-buku yang digunakan untuk kajian ini termasuklah Hashim Awang dan Norhayati Ab. Rahman, 1996, “Unsur-unsur Moden dan Tradisional dalam Perkembangan Novel-novel Melayu Sebelum Perang Dunia II” dalam Tradisi dan Kemodernan, Safirin Subhilar Sudirman(pny), 1996; Universitas Sumatera Utara: Medan”, Hashim Awang, 1984, Kesusasteraan Melayu dalam Kritikan dan Sejarah, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka’ dan Jihati Abadi, 1979, Sari Sejarah Kesusasteraan Malaysia-Indonesia(Tradisi Moden), Adabi; Kuala Lumpur’ Kesemua data-data ini akan dibincangkan secara mendalam dalam bab kedua kajian ini.
Dalam bab III, pengkaji akan membincangkan sepintas lalu tentang perkembangan novel penulis Kelantan dan Sumatera Barat sepanjang abad ke-20. Dalam perbincangan ini akan ditemukan pengarang-pengarang yang berwibawa yang telah menghasilkan novel. Dalam perbincangan ini juga akan ditemukan tentang dekad kegemilangan penulis Kelantan dan Sumatera Barat sama ada dari segi kuantiti dan mutu novel yang dihasilkan sepanjang abad ke-20. Berdasarkan penemuan pengarang yang berwibawa itu maka kajian akan menekankan secara mendalam tentang biodata pengarang. Maklumat-maklumat yang akan diberi penekanan ialah terutama tarikh kelahiran, tempat dilahirkan, pendidikan awal yang diterima, pekerjaan, hasil-hasil karya, sumbangan dalam perkembangan kesusasteraan dan anugerah atau pengiktirafan yang diterima. Maklumat-maklumat ini akan diperolehi melalui buku misalnya “Ajip Rosidi. Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia; Binacipta, Bandung, 1991”, “Zuber Usman. Kesusasteraan Baru Indonesia; Pustaka Melayu Baru, Kuala Lumpur, 1983”, Ajip Rosidi. Sejarah Sastra Indonesia; Bina Aksara, Jakarta, 1988” dan “C. Hooykass(terj; Raihoel Amar gll. Datoek Besar). Perintis Sastera, JB Wolters, Jakarta, 1951” , “Baharuddin Zainal dan lain-lain, Wajah – Biografi Seratus Penulis, Kuala Lumpur, 1981” dan Majalah “Dewan Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur” dan buku-buku lain yang diterbitkan di Malaysia dan Indonesia.
Setelah selesai kajian tersebut, pengkaji akan berusaha untuk mendapatkan data-data yang berkaitan sesuai dengan bidang kajian. Dalam bab IV dan V ini akan dianalisis secara terperinci. Untuk memudahkan kajian, pengkaji akan membahagikan secara khusus novel pengarang Kelantan dan Sumatera Barat sepanjang abad ke-20. Melalui penyelidikan ini data yang utama akan diambil berdasarkan novel kajian manakala sumber data sampingan juga terdiri dari novel dan cerpen berdasarkan kesesuaian dengan bidang kajian. Kajian teks yang dipilih berdasarkan urutan kepada tahun terbit. Tujuannya ialah untuk memperlihatkan permasalahan yang ditimbulkan oleh pengarang mengikut kronologi. Maksudnya novel yang pertama dianalisis ialah novel yang paling awal diterbitkan dan demikianlah seterusnya. Selain itu, untuk menguatkan hujah-hujah maka data-data terutama yang terdapat di dalam buku rujukan, kertas kerja dan majalah akan digunakan. Sumber-sumber bahan kajian ini meliputi dalam pelbagai bidang ilmu terutama yang berkaitan bidang sejarah, falsafah, politik dan pendidikan. Buku-buku yang diambil terutama yang menyentuh tentang kebudayaan masyarakat Melayu Kelantan dan Melayu Minangkabau. Sumber-sumber tertulis yang dapat membantu kajian ini misalnya “Asa’ad Shukri Haji Muda. Sejarah Kelantan”, “Muhammad Husain Kulal. Kelantan dari Zaman ke Zaman dan Datuk Paduka Nik Mahmud Ismail. Ringkasan Cetera Kelantan” manakala buku yang membicarakan sosiobudaya Minangkabau misalnya “A.A Navis, Alam Terkembang jadi Guru; Adat dan Kebudayaan Minangkabau: Jakarta. Grafiti, 1984, “A.A Navis(pny), Dialektika Minangkabau: dalam Kemelut Sosial dan Politik, Padang, Genta Singgalang, 1983”, dan Zulkarnain, Budaya Alam Minangkabau, Bukit Tinggi, Usaha Ikhlas, 1985”. Buku pendekatan teori sebagai asas kajian agar kajian ini tidak tersasar menepati pendekatan teori ialah “Laurenson, D.T. dan Swingwood, The Sociology of Literature. New York; Schocken Books, 1972’, “Umar Junus, Sosiologi Sastera: Persoalan Teori dan Metode. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1986” dan Wellek, R. dan Warren, A., Teori Kesusasteraan, (terj.) Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka”.
Bab keenam akan ditekankan terutama bagaimana aspek sosiobudaya dapat dimanfaatkan oleh pengarang terdapat di dalam novel. Kaedah pertama yang akan dibincangkan menurut perspektif pendekatan pragmatik iaitu adaptasi interteks. Interteks terbahagi kepada dua iaitu teks tertulis dan teks tidak tertulis. Teks tertulis dapat dibahagikan kepada dua iaitu teks kreatif dan teks tidak kreatif. Teks kreatif pula dapat dibahagikan kepada dua iaitu teks dari pengarang yang sama dan teks pengarang yang berbeza. Dalam aspek ini akan dibincangkan bagaimana teks yang ada sebenarnya terdiri daripada teks-teks yang telah wujud sebelum ini. Ini termasuklah kaedah adaptasi interteks, pengamatan, peniruan-imitasi, pelarikan dari pengalaman peribadi dan penggunaan gaya bahasa daerah. Seterusnya akan dikaji berkaitan beberapa penanda sosiobudaya samada penanda dalam aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik Kajian ini akan memberi tumpuan untuk melihat bagaimana bahasa sebagai lambang sosiobudaya. Buku-buku pegangan untuk melihat aspek ini ialah “Umar Junus, Resepsi Sastra: Sebuah Pengantar, Jakarta, 1985” Gramedia. ‘Fatimah Busu, Persamaan dan Perbezaan dalam Perkembangan Novel-novel Melayu dan Indonesia, Ph.d Tesis, USM, 1994’, ‘Fatimah Busu, 1997, “Kesedaran Kebudayaan dan Unsur-unsur Lain dalam Karya-karya Fiksyen, Kertas Kerja Bengkel Penulisan Kreatif dan Kritikan Sastera anjuran Bahagian Sastera, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia pada 27 – 29 Jun”, “Pamusuk Eneste(Pny), Proses Kreatif; Mengapa dan Bagaimana Saya Mengarang, Jakarta, Gramedia, 1982” dan “Abrar Yusra, Otobiografi A.A. Navis; Satiris dan Suara Kritis dari Daerah, Jakarta, Gramedia, 1994” dan Ahmad Kamal Abdullah(pny), Penerbitan Siri Jambak: Proses Kreatif Pengarang Melayu (5 siri telah diterbitkan di bawah judul yang sama sejak 19930 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka..
Dalam bab VII, iaitu bab terakhir sebagai bab rumusan dan kesimpulan akan dibincangkan secara menyeluruh terutama yang berkaitan tentang faktor-faktor lahirnya pengarang Kelantan dan Sumatera, sejarah perkembangan penulisan novel di Kelantan dan Sumatera, karya-karya penting dan pengarang yang dapat menempatkan dirinya sebagai pengarang Kelantan dan Sumatera Barat, permasalahan sosiobudaya sebagaimana yang terdapat dalam novel kajian dan pemanfaatan unsur sosiobudaya dalam karya oleh pengarang Kelantan dan sumatera Barat sebagai sumber idea teks.. Akhir sekali, akan ditemukan tentang adanya persamaan dan perbezaan sosiobudaya dalam kajian ini dan akan dijelaskan mengapa persamaan dan perbezaan itu ada dalam kelompok pengarang ini.
Penelitian ini dilakukan di beberapa buah perpustakaan seperti Perpustakaan Tun Sri Lanang, Universiti Kebangsaan Malaysia, Pusat Dokumentasi Kebudayaan Melayu di Dewan Bahasa dan Pustaka, Perpustakaan Negeri Kelantan, Pusat Pendokumentasian Adat Minangkabau Padang Panjang, Sumatera Barat. Kesemua bahan-bahan kajian ini akan dimuatkan di dalam bibliografi.
Kaedah yang kedua menggunakan kaedah wawancara. Pengkaji akan mewancara penulis karya misalnya S. Othman Kelantan dan Dr Fatimah binti Busu. Pertanyaan akan dirancang terlebih dahulu terutama soalan yang berkaitan tentang penerapan unsur sosiobudaya di dalam karya mereka. Tokoh-tokoh budayawan dan orang peseorangan yang mempunyai kepentingan dan wawasan dalam kajian ini juga akan diwawancara dan aspek pertanyaan yang akan diberi keutamaan ialah kesan pembacaan(pembaca akademik) apabila mereka membaca karya yang menyentuh aspek sosiobudaya . Pengkaji juga akan menggunakan kaedah observasi iaitu mengamati peristiwa budaya yang berlaku. Sehubungan dengan itu, pengkaji akan menggunakan segala pengalaman dan pengetahuan yang ada dan kebetulan pengkaji lahir dan dibesarkan dalam masyarakat Kelantan dan pernah hidup dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat selama empat tahun. Pengalaman ini sangat berguna untuk memahami segala permasalahan sosiobudaya yang berlaku dalam masyarakat ini dengan lebih terperinci.

1.11 Organisasi Kajian

Penulisan di dalam kajian ini mengandungi tujuh bab. Bab I merupakan bab pengenalan. Di dalam bab ini akan dibincangkan tentang latar belakang masalah, tujuan kajian, kepentingan kajian, pengertian konsep sosiobudaya, metodologi kajian, tinjauan penulisan, pendekatan teori, hipotesis, teknik analisis dan organisasi kajian.
Bab II akan membincangkan tentang latarbelakang kedudukan dan sejarah negeri Kelantan dan Sumatera Barat. Seterusnya pengkaji akan mengupas secara mendalam tentang faktor-faktor perkembangan novel oleh penulis Kelantan dan Sumatera Barat semenjak zaman awal abad ke-20 sehingga akhir abad ke-20.
Bab III difokuskan kepada sepintas lalu tentang perkembangan novel penulis Kelantan dan Sumatera Barat sepanjang abad ke-20. Seterusnya akan dibincangkan tentang pengarang-pengarang novel Kelantan dan Sumatera Barat. Kajian akan memfokuskan tentang tempat dilahirkan, pendidikan, pengalaman dalam bidang penulisan, karya-karya yang dihasilkan dan anugerah yang diterima. Pengarang-pengarang Kelantan yang dikaji ialah Abdul Kadir Adabi, Syed Othman bin Syed Omar, Fatimah binti Busu dan Norhisham Mustaffa. Pengarang-pengarang Sumatera Barat ialah Marah Rusli, Abdoel Moeis, Tulis Sutan Sati, Nur Sutan Iskandar, Hamka, Sariamin, Adinegoro, Soerwardi Idris, Idrus, Ali Akhbar Navis, Dt. B. Nurdin Jacub, Wildan Yatim, Chairul Harun, dan Darma Moenir.
Bab IV akan membincangkan tentang unsur-unsur sosiobudaya yang terdapat di dalam novel penulis Kelantan. Bab ini merupakan persoalan utama dalam kajian ini. Fokus kajian ini lebih menumpukan tentang persoalan setempat khususnya tentang masalah orang-orang Kelantan dalam pelbagai aspek terutama sosial, ekonomi, politik dan pendidikan.
Bab V juga membincangkan tentang unsur-unsur sosiobudaya yang terdapat di dalam novel penulis Sumatera Barat sebagai lanjutan di bahagian bab IV. Fokus kajian ini juga akan memberikan tumpuan dalam aspek sosial, ekonomi, politik dan pendidikan. Permasalahan dalam bidang sosial yang akan akan diberikan tumpuan terutama dalam aspek perkahwinan dan kekeluargaan.
Bab VI akan dibincangkan tentang faktor-faktor memasukkan unsur-unsur sosiobudaya di dalam novel. Faktor-faktor ini termasuklah keakraban pengarang dengan masyarakat dan alam sekeliling yang melatarbelakangi penulisan karyanya. Bab ini juga akan membincangkan tentang beberapa petunjuk yang menjelaskan bahawa dalam novel kedua-dua budaya/masyarakat ini adanya pemaparan tentang unsur sosiobudaya. Hal ini boleh dilihat dalam aspek tema, persoalan, latar, watak dan gaya bahasa. Bab ini juga akan membincangkan tentang kaedah penerapan unsur sosiobudaya. Ini termasuklah kaedah adaptasi interteks, pengamatan, peniruan-imitasi, pelarikan dari pengalaman peribadi dan penggunaan gaya bahasa daerah.
Bab VII ialah bab terakhir dan di dalam bab ini akan dimuatkan tentang rumusan dan kesimpulan di dalam kajian ini. Kesimpulan diambil setelah proses penelitian: deskripsi, analisis dan interpretasi dijalankan.RINGKASAN KANDUNGAN TESIS

BAB I PENDAHULUAN
1.11 Pendahuluan
1.12 Pengenalan/Kenyataan Masalah
1.13 Tujuan Kajian
1.14 Pengertian dan Konsep Sosiobudaya
1.15 Metodologi kajian
1.16 Tinjauan Penulisan
1.17 Pendekatan Kajian
1.18 Hipotesis
1.19 Teknik Analisis
1.20 Organisasi Kajian

BAB II KEDUDUKAN DAN LATARBELAKANG SEJARAH DAN
FAKTOR-FAKTOR LAHIRNYA PENULIS NOVEL
2.0 Pengenalan
2.1 Latarbelakang Kedudukan dan Sejarah Negeri Kelantan
2.2 Latarbelakang Kedudukan dan Sejarah Propinsi Sumatera Barat
2.3 Faktor-faktor Lahirnya Pengarang Novel Kelantan
2.4 Faktor-faktor Lahirnya Pengarang Sumatera Barat
2.5 Kesimpulan

BAB III PERKEMBANGAN NOVEL PENULIS KELANTAN DAN
SUMATERA BARAT DAN LATAR BELAKANG PENGARANG
2.0 Pengenalan
2.1 Perkembangan Novel Penulis Kelantan
2.2 Perkembangan Novel Penulis Sumatera Barat
2.3 Latarbelakang Pengarang Novel Penulis Kelantan
2.4 Latarbelakang Pengarang Novel Penulis Sumatera Barat
2.5 Kesimpulan

BAB IV UNSUR SOSIOBUDAYA MASYARAKAT MELAYU KELANTAN DALAM NOVEL KELANTAN
3.0 Pengenalan
3.1 Novel dan Unsur Sosiobudaya Penulis Kelantan
3.1.1 Aspek Sosial
3.1.2 Aspek Pendidikan
3.1.3 Aspek Ekonomi
3.1.4 Aspek Politik
3.2 Kesimpulan


BAB V UNSUR SOSIOBUDAYA MASYARAKAT MELAYU MINANGKABAU DALAM NOVEL PENULIS SUMATERA BARAT
5.1 Pengenalan
5.1 Novel dan Unsur Sosiobudaya Penulis Sumatera Barat
5.1.1 Aspek Sosial
5.1.2 Aspek Pendidikan
5.1.3 Aspek Ekonomi
5.1.3 Aspek Politik
5.2 Kesimpulan

BAB V ASPEK SOSIOBUDAYA DALAM KARYA: KAJIAN KREATIVITI PENGARANG
6.0 Pengenalan
6.1 Kreativiti dalam Penciptaan Novel Penulis Kelantan
6.3 Kreativiti dalam Penciptaan Novel Penulis Sumatera Barat
6. 6 Kesimpulan

BAB VI RUMUSAN DAN KESIMPULAN


[1] Mursal Esten(ed), Menjelang Teori dan Kritik Susastera Indonesia yang Relevan, Angkasa, Bandung; 1988, hlm. 1.
[2] Okke k.s Zaimar, Menelusuri Makna Ziarah karya Iwan Simatupang, Intermasa, Jakarta, 1991, hlm. 1.
[3] Pengertian Melayu Minangkabau dapat di lihat dalam H. Abdul Kadir Usman, “Bahasa Melayu-Minangkabau dan Bahasa Melayu-Semenanjung” dalam Tradisi Johor-Riau; Kertas Kerja hari Sastera 1983, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987, hlm. 84 – 99.
[4] Mursal Esten, Minangkabau: Tradisi dan Perubahan, Padang, Angkasa Raya, 1993, hlm. 15.
[5] Abrams, A Glossary of Literary Terms. Cet. IV. Holt, New York Rinehart and Winston, , 1981, hlm. 178.
[6] Lih. A. Rahim Abdullah, “Paradigma Karya Cerpen Fatimah Busu” dalam Dewan Sastera, Jun 2004, hlm. 22 – 26.
[7] Mursal Esten(ed),Menjelang Teori dan Kritik Susastra Indonesia yang Relevan,Bandung, Angkasa, 1988, hlm. 9.
[8] Wisran Hadi, Puti Bungsu, Jakarta: Pustaka Jaya, 1979.
[9] Sahrunizam Abdul Talib, Bahasa Senjata; Kumpulan Puisi Sahrunizam Abdul Talib, Kuantan, Sekretariat Penulis Muda, Dewan Persuratan Melayu Pahang, Letra Printing Press Sdn. Bhd, 2003.
[10] Siti Zainon Ismail, ‘Menyusur Akar dan Jagad Budaya: Tinjauan Perkembangan Puisi Malaysia Moden’ dalam Ainon Abu Bakar(pny), Telaah Sastera Melayu; Himpunan Kertas Kerja Minggu Sastera Malaysia di London 1992, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993, hlm. 161.
[11] Ibid, hlm. 8
[12] Herman J. Waluyo, Teori dan Apresiasi Puisi, Jakarta, Erlangga, 1991, hlm. 128.
[13] Adi B. Adnan, “Tradisi Merantau Masyarakat Minangkabau dalam Sajak-sajak Gustf’ dalam Singgalang, Padang, 30 April 1995.
[14] Sidang Ridaksi(pnyt), “Puisi-puisi Muhammad Yamin” dalam Horison, Majalah Sastra, Yayasan Indonesia, Jakarta, Ogos 1977
[15] Rachmat Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hlm. 258.
[16] Tentang konsep serumpun lihat Firdaus Haji Abdullah, “Serantau Sebudaya: Semangat Kebersamaan di Zaman Perjuangan” kertas kerja untuk pidato budaya Ke Arah Peningkatan dan Kerjasama Kebudayaan Antara Negeri Serantau kelolaan Yayasan Genta budaya di Gedung Abdullah Kamil, Padang, 14 Disember 1996.
[17] Mursal Esten, Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara; Teks sandiwara “Cinduo Mato” karya Wisran Hadi dalam Hubungan dengan Mitos Minangkabau “Cindua Mato, Tesis Phd, Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 4.
[18] Lih. Anwar Ridhwan,. “Kesusasteraan dan Masyarakat: Satu Pendekatan” dalam Mendekati Kesusasteraan(pnys. Baharuddin Zainal). Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur:. 1975
[19] Lihat A. A. Navis, Dialektika Minangkabau: Dalam Kemelut Sosial dan Politik, Genta Singgalang, Padang, 1983, hlm. 8. Lihat juga Abrar Yusra, Otobiografi A.A Navis: Satiris dan Suara Kritis dari Daerah, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 183.
[20] Zainab Kasim, “Anugerah Sastera Negara: Negara Mewah Sasterawan Bertuah” dalam Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, Mac 2004.
[21] Kamus Dewan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1994, hlm. 180.
[22] Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1991, hlm. 157.
[23] Ibid, hlm. 157.
[24] Kamus Dewan, hlm. 180.
[25] Ibid, hlm. 1301.
[26] Okke K.S Zaimar, 1991, hlm. 7.
[27] Lihat A.A Navis, “Warna Lokal Minangkabau dalam Sastra Kita” semasa ceramah pada peringatan Khairil Anwar di Taman Budaya Padang, Sumatera Barat” pada 3 Mei 1981.
[28] Yakob Sumarjo, Masyarakat dan Sastra Indonesia, CV Nur Cahaya Yogyakarta, 1982, hlm. 53.
[29] Zainab Kasim, “Anugerah Sastera Negara: Negara Mewah Sasterawan Bertuah” dalam Dewan Sastera, Mac 2004, hlm. 16.
[30] Lihat Nafron Hasjim, , “Warna Daerah dalam novel Indonesia Moden” dalam Sastera Melayu dan Tradisi Kosmopolitan; Kertas Kerja Hari Sastera 1985, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987, hlm. 456.
[31] Subagio Sastrowardoyo, Sekilas Soal Sastra dan Budaya, Balai Pustaka, 1992, Jakarta, hlm. 71 – 76.
[32] Hamzah Hamdani, “Warna Sarawak dalam Kesusasteraan Kebangsaan” dalam Sastera Melayu dan Tradisi Kosmopolitan: Kertas Kerja Hari Sastera 1985, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987, hlm. 149.
[33] Nafron Hasjim, “Warna Daerah dalam Novel Indonesia Moden” dalam Sastera Melayu dan Tradisi Kosmopolitan; Kertas Kerja Hari Sastera 1985, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987, hlm. 456.
[34] Abdul Kadir Adabi, Acuman Mahkota, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur,. 1980. Dimuat pertama kali dalam majalah al-Hikmah (1937-39).
[35] Abdul Kadir Adabi, Sebelas Rajab, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 1989. Dimuat pertama kali dalam majalah al-Hikmah(1937-40).
[36] Abdul Kadir Adabi, Melati Kota Bharu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 1989. Dimuat pertama kali dalam majalah al-Hikmah(1939-40).
[37] S. Othman Kelantan, Pelangi, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1962.
[38] S. Othman Kelantan, Pengertian, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1966.
[39] S. Othman Kelantan, Pertentangan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1967.
[40] S. Othman Kelantan, Angin Timur Laut, Dewan Bahasa dan Pustaka; Kuala Lumpur, 1969
[41] S. Othman Kelantan, Perjudian, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1973.
[42] S. Othman Kelantan, Juara, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1973.
[43] Fatimah Busu, Ombak Bukan Biru, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1977.
[44] S. Othman Kelantan, Perwira, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1980.
[45] Fatimah Busu, Kepulangan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 1977
[46] Awang Abdullah, Anak Kampung, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1988.
[47] S. Othman Kelantan, Ruang Perjalanan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1980.
[48] S. Othman Kelantan, Wajah Seorang Wanita, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1990.
[49] S. Othman Kelantan, Ustaz, Kuala Lumpur, 1991.
[50] S. Othman Kelantan, Nagogho Astana, Pustaka Nusa Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, 1997
[51] S. Othman Kelantan, Orang Kota Bharu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2000.
[52] Mohd. Nadzmi Yaakub , Merentas Sungai Sejarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2003.
[53] Fatimah Busu, , Antologi cerpen ‘Lambaian Tanah Hijau’, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. 1980.
[54] Fatimah Busu, , Antologi cerpen ‘Yang Abadi’, Teks Publishing; Kuala Lumpur. 1980.
[55] Marah Rusli, , Azab dan Sengsara, Balai Pustaka, Jakarta. 1994. Cetakan pertama pada tahun 1920.
[56] Abdoel Moeis, Salah Asohan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991. Cetakan pertama pada tahun 1920
[57] N. Sutan Iskandar, Salah Pilih, Balai Pustaka, Jakarta, 1995. Cetakan pertama pada tahun 1928. Dalam kajian ini cetakkan yang digunakan ialah yang kelapan belas..
[58] Hamka, Dijemput Mamaknya, Megabook Store, Jakarta. 1930. Cetakan ketiga.
[59] Selasih, Kalau Tak Untung, Balai Pustaka, Jakarta, 1933.
[60] Selasih, Pengaruh Keadaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1937.
[61] Hamka, Di Bawah Lindungan Ka’bah, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1976.
[62] Hamka, Merantau ke Deli, Pustaka Antara, Kuala Lumpur, 1970.
[63] Adinegoro, Darah Muda, Balai Pustaka, Jakarta, 1927.
[64] Abdul Moeis, Pertemua Jodoh, Balai Pustaka, Jakarta, 1932
[65] Hamka, Karena Fitnah, Jakarta, 1938.
[66] Marah Rusli, Anak dan Kemanakan, Balai Pustaka, Kuala Lumpur, 1954.
[67] Soewardi Idris, , Di Puncak Bukit Talang, 1964.
[68] Idrus, Di Puncak Bukit Talang, Pembangunan, Jakarta, 1965
[69] A. A. Navis, Kemarau, NV Nusantara, Bukit Tinggi, 1967. Cetakkan pertama.
[70] Dt. B. Jacub, Panggilan Tanah Kelahiran, Balai Pustaka,Jakarta,1967.
[71] Ismail Marahimin, Dan Perang pun Usai, Pustaka Jaya, Jakarta, 1979.
[72] Chairul Harun, Warisan, Pustaka Jaya, Jakarta, 1979.
[73] Darman Moenir, Bako, Balai Pustaka,Jakarta,1983.
[74] Darman Moenir, Dendang, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
[75] Nur Sutan Iskandar, Cinta Tanah Air, Balai Pustaka, Jakarta, 1945.
[76] Idrus, Balai Pustaka, Jakarta, . Aki.
[77] A. A Navis, Saraswati; Si Gadis dalam Sunyi, Nusantara, Bukit Tinggi.
[78] Wildan Yatim, Pergolakan, Pustaka Jaya, Jakarta, 1974.
[79] A. A Navis, Juita, 1974.
[80] A. A. Navis, , Antologi Cerpen: Robohnya Surau Kami, Gramedia, Jakarta, 1996.
[81] Hamzah Hamdani, “Warna Sarawak dalam Kesusasteraan Kebangsaan” dalam Sastera Melayu dan Tradisi Kosmopolitan: Kertas Kerja Hari Sastera 1985, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987, hlm. 149.
[82] S. Othman Kelantan, Kecenderungan Baru dalam Novel Melayu: Satu Kajian Struktur, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987.
[83] Hashim Awang, Novel Hikayat: Struktur; Struktur Penceritaan Melayu, Fajar Bakti, Kuala Lumpur, 1989.
[84] A. Teeuw, Sastra Baru Indonesia, University of Malaya, Kuala Lumpur, 1970.
[85] John Frederick Penbrook, The Sociology of The Pre-War Indonesian Novel With Special Emphasis on Sumatran Novelists., Faculty 0f Arts of the James Cook University 0f North Queensland, Australia, 1979, hlm ii.
[86] Sapardi Djoko Damono, Novel Sastra Indonesia Sebelum Perang, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979.
[87] Lukman Ali, Unsur Adat Minangkabau dalam Sastra Indonesia(1922 – 1956), Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
[88] Nafron Hasjim, ‘Warna Daerah dalam Novel Indonesia Moden” dalam Sastera Melayu dan Tradisi Kosmopolitan; Kertas Kerja Hari Sastera 1985, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987.
[89] Mursal Estean, ”Minangkabau dalam Sastera Melayu Indonesia” dalam Sastera Melayu dan Tradisi Kosmopolitan: Kertas Kerja Hari Sastera 1985, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1987.
[90] Mursal Esten, Tradisi dan Modernitas dalam Sandiwara: Teks-sandiwara “Cindua Mato” karya Wisran Hadi dalam Hubungan dengan Mitos Minangkabau”Cindua Mato”, Tesis Ph.D Universitas Indonesia: Jakarta, 1990, hlm. 241 -242.
[91] Atmazaki, Ilmu Sastra; Teori dan Terapan, Padang, 1990, hlm. 12 – 14.
[92] A. Teeuw, 1983, hlm. 61
[93] A. Teeuw, Sastera dan Ilmu Sastera: Pengantar Teori Sastera, Dewan Bahasa dan Pustaka,. Kuala Lumpur, 1995, hlm. 113.
[94] Lihat Umar Junus, Sosiologi Sastera: Persoalan Teori dan Metode, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1986, hlm. 4.
[95] Yudiono, Telaah Kritik Sastra Indonesia, Bandung: Angkasa, 1989, hlm. 61.
[96] Ibid, hlm. 55.
[97] J.A. Cuddon, Dictionary of Literary Term and Literary Theory, Penguin, London, 1992, hlm. 154.
[98] Fatimah Busu, “Kesedaran Kebudayaan dan Unsur-unsur Lain dalam Karya Fiksyen’ dalam Bengkel Penulisan Kreatif dan Kritikan Sastera, Anjuran Bahagian kesusasteraan; Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 27 – 29 Jun 1997.